38 14 L Het toezicht op het verbruik van genees- en verbandmiddelen had op de in de laatste jaren gebruikelijke wijze plaats. In het afgeloopen jaar werden in verschillende gebouwen Toezicht op het verbruik van genees- en ver bandmiddelen. 22 bezoeken gebracht. Een gevolg hiervan was, dat meer een heid in de toepassing der middelen kon worden verkregen, terwijl de bezoeken er alsnog toe leidden, dat ongewensehte applikaties al minder plegen voor te komen. Voor de regeling van het toezicht op het verstrekken van gebitten en instrumenten, geheel of ten deele voor rekening der van gebitten en Gemeente, kan verwezen worden naar het in het vorige jaar- instrumenten. verslag daaromtrent medegedeelde. Wat betreft het aantal kunstgebitten, zoo werd gunstig ge adviseerd op 566 (374) aanvragen, op voordracht van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. De Geneeskundige Kommissie voor booger beroep heeft onder voorzitterschap van den direkteur in 2 gevallen uitspraak gedaan. Hare bijeenroeping geschiedde: a. 1 maal voor het doen van uitspraak in een geschil tusschen den kontroleerenden geneeskundige en den behandelenden ge neesheer over de geschiktheid om na ziekte den arbeid te her vatten b- 1 maal in geval van beroep door belanghebbende ingesteld bij B. en W., tegen de uitspraak van den kontroleerenden ge neesheer ter zake van geschiktheid voor verdere dienstver vulling. De uitspraken der Kommissie waren de volgende: Het geval onder a vermeld leidde tot beslissing: dienst doen. In het onder b genoemde geval: overeenkomstig de uitspraak van den kontroleerenden geneeskundige. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. Totaal Geneeskundige Kommissie. Toezicht op het verstrekken 193 201) 99 115) 35 39) 345 386) 91 190) Aandoen, van het zenuwstelsel (uit- gez. meningitis, t.b.e. en apoplexie) Apoplexie, hersenverweeking Aandoeningen van de huid Aandoen, van het onderhuidsweefsel. Wondinfektie Aandoeningen van de beenderen en gewrichten (t.b.e. uitgez.) Aandoeningen der oogen Aandoeningen der ooren Andere ziekten Onbekend Betreft de gevallen, die reeds vóór het eerste onderzoek en derhalve binnen de 24 uur hersteld werden gemeld, benevens die, waarin bij onderzoek geen ziekte werd gekonstateerd dan wel kontróle niet mogelijk was. 9881 (8632) gevallen. 338 313) gevallen. 2(4) 374 378) 503 458) 171 180)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 930