19 ver richtingen van hygiënisch- sanitairen aard. identiek is met het virus van de impetigo. De hier besproken epidemie heeft geleerd, dat door zorgvuldig ervoor te waken, dat het verplegend personeel na behandeling van een verdachte zuigeling zich rigoureus desinfekteert, uitbreiding kan worden voorkomen. Dan hebben het geheele jaar door de mazelen geheerscht, maar vooral tegen het eind van het jaar nam het aantal kin deren, dat opgenomen werd in de ziekeninrichtingen, zeer toe. Daar de opname meerendeels geschiedt wegens complicaties, voornamelijk van de luchtwegen, is het geen wonder, dat vooral de sterfte toenam toen het gure jaargetijde intrad. Aldus in de eerste 7 maanden geen dooden, Augustus 2, September 1, Okto ber 6, November 7, December 18 dooden. Eenige schoolklassen, vooral van bewaarscholen, zijn in November en December gesloten. Evenals van mazelen worden ook de gevallen van kinkhoest niet aangegeven. Echter werd de indruk verkregen, dat ook het aantal kinkhoestgevallen vermeerderde in de tweede helft van het jaar. In verband hiermee werden in enkele inrichtingen de kinderen, die de ziekte nog niet doorstaan hadden, prophylac- tisch geënt. Het Statistisch Bureau der Gemeente verstrekte alsnog enkele sterftecijfers, die wel van belang zijn te weten. Zoo over leden aan erysipelas 7, poliomyelitis ant. acuta en encephalitis ac. 2, meningitis cerebrospin. epid. 3, tetanus 3 en pyaemie en septichamie (niet van puerperalen oorsprong) 19 personen. De samenwerking met de ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der tuberkulose bleef van een prettigen aard en was vruchtdragend. Aan alle vormen van t.b.c. overleden in 1930 278 personen (6,35 per 10000 inwoners), in 1931 269 personen (6,06 %oo). Op de avondspreekuren van kliniek werden behandeld 351 nieuwe gevallen van besmettelijke geslachtsziekten, terwijl op de Zuiderpolikliniek werden behan deld 39 nieuwe gevallen; te zamen dus 390 gevallen van besmet telijke geslachtsziekten tegen 567 in 1930. De afdeeling werd gemoeid in een geval van gasvergiftiging, Andere voorgekomen in de badinrichting van een onzer groote Gemeen tediensten. Naar aanleiding hiervan hadden eenige besprekingen plaats met autoriteiten op het gebied van de gasindustrie. Het is zeer moeilijk om algemeen geldende voorschriften te geven voor den aanleg en de inrichting van gasapparaten, waardoor koolmonoxydvergiftiging uitgesloten kan worden ge acht. Ook het bovengenoemde doodelijk verloopen geval bewijst, de Algemeene Haagsche Poli- Besmettelijke geslachts ziekten. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 935