L 38 20 Vervuiling. Hjkverplaatsing. Observatie- inrichting. Kollektieve onderkomens. Kinder- en Zedenpolitie. dat bij goede voorzorgsmaatregelen in sommige gevallen toch nog onvoldoende verbranding van het gas kan plaats hebben, waardoor vergiftiging mogelijk wordt. Vermoedelijk speelt ook nog de meerdere of mindere gevoeligheid van het individu voor koolmonoxyd een rol. Herhaaldelijk hadden bezoeken plaats aan Kinderverblijven, nu en dan in gezelschap van den geneeskundig inspekteur van het Staatstoezicht op de Kinderbescherming. De meeste parti- kuliere ondernemingen op dit gebied voldoen niet geheel aan de eischen. Eén partikuliere inrichting is op ons advies door den Burgemeester gesloten, daar hier de kinderen meer dan de inrichting werden geëxploiteerd. De meeste van de partikuliere kinderhuizen verzorgen kin deren van ongehuw’de moeders. Daar de onderhoudskosten daar door uit den aard der zaak niet hoog kunnen zijn, is men wel verplicht het aantal verpleegde kinderen zóó hoog op te voeren, dat de inrichting overbevolkt wordt, en het aantal verplegenden onvoldoende wordt om behoorlijk hun taak tegenover de kleintjes te vervullen. Partikulier initiatief zonder meer is hier minder op zijn plaats. O.i. zou een vereeniging (zoo noodig met subsidie van de gemeenschap) hier bepaald nuttig werk kunnen verrichten. Voor de Zedenpolitie werden 12 personen onderzocht, alvo rens deze naar een inrichting werden overgebracht. Met de Kinderpolitie werd stelselmatig samengewerkt ter zake van de onderbrenging in kinderverblijven. Er werden dit jaar 21 woningen bezocht, waarin personen huisden, die, meerendeels wegens ouderdom, niet in staat waren voldoende voor reinheid van lichaam en woning te zorgen. Velen van hen konden in een of andere verpleeginrichting worden ondergebracht. Enkelen evenwel hadden een dusdanige zucht naar vrijheid, dat ze de vaak zeer groote zorgen van hun gewone bestaan prefereerden boven het zorgelooze in een Tehuis. Drie maal was het noodig de woning van Gemeentewege te doen zuiveren en ontsmetten. In 1931 werd ons 63 maal advies gevraagd nopens verzoeken tot lijkverplaatsing. In alle gevallen kon gunstig worden ge adviseerd. In de Observatie-inrichting werden 47 kinderen onderzocht alvorens naar een kindertehuis te worden opgezonden. Voor de Kinderpolitie werden onderzocht 12 meisjes. 61 personen werden onderzocht alvorens in het Tehuis voor Onbehuisden te worden toegelaten. 337 personen werden gehuisvest, wijl hun huis of het huis van den buurman gezuiverd werd. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 936