L 22 Hiervan zijn 275 woningen met een gezamenlijke inhoud van 56038 m3 behandeld met cyaangas. Deze eyaneeringen namen 151 werkdagen in beslag. Tevens zijn 2 woningen gezuiverd wegens ander ongedierte. De kleederen, het beddegoed enz. uit deze woningen werden ter zuivering naar de cyaneerinrichting gebracht. Ontsmetten en wasschen van goederen we gens niet in de Wet genoemde ziekten. Op aanvrage van het bestuur der gemeente Rijswijk werden woningen in en voor rekening dier gemeente uitgevoerd 2 woningontsmettingen, goederen waarvan 1 wegens roodvonk en 1 wegens encephalitis lethargica en 17 goederenontsmettingen, waarvan 8 wegens roodvonk, 3 wegens diphtheric, 1 wegens meningitis cerebrospinalis epide- mica en 5 wegens niet in de Wet genoemde ziekten. Ten behoeve van de Z.-H. Vereeniging „Het Groene Kruis” werd 1 partij goederen ontsmet wegens ziekte niet in de Wet genoemd. Deze partij was uit Voorburg afkomstig. Zuivering wegens wandgedierte had plaats van: Ontsmetting alleen van goederen wegens ziekten, niet ge noemd in de Wet, alsook wasschen van goederen, had plaats voor 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 193 Totaal 222 Zuivering van woningen we gens onge dierte. van i afkomstig van andere ge meenten. 39 malen 1389 150 19 145 80 18 12 57 128 51 169 755 286 woningen. (333) Ontsmetting van 3205 malen. (3032) 39 woningen, eigendom der Gemeente. 25 eigendom van partikulieren (op last van Bur gemeester en Wethouders). op verzoek van de eigenaars (hiervan zijn 4 woningen in Voorburg). het Groene Kruis de Gemeenteziekenhuizen Bronovo de Sophia-Stichting Wijkverplegingen de Lighallen het gesticht „De Voorzienigheid” Kinderhuizen Zuigelingen-klinieken het Tehuis voor Onbehuisden Kraamvrouwenklinieken diverse inrichtingen particulieren (w.o. 333 malen op aanvrage der ’s-Graven- haagsche Vereeniging tot bestrijding der tuberkulose) diverse Gemeentebedrijven, -diensten en -in stellingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 938