93 Openbaar onderwijs. a. f De bijzondere inrichtingen tot opleiding van bewaarschool- onderwijzeressen zijn: opleidingscursus voor bewaarschoolonderwijzeressen van de St.-Willibrordus-Vereeniging, Oude Molstraat 36; „Christelijke Vormschool” tot opleiding van bewaarschool onderwijzeressen, Westeinde 68a. Overige uitgaven: belooningen en eereblijken schoolfeestjes en -reisjes verstrekken van voeding en kleeding aan en ver voer van schoolkinderen schoolbaden onderwijs spraakgebrekkige kinderen Gemeentelijke inspectie van het onderwijs 5.756,64 11.361,56 237.918,09 29.210,08 10.486,92 33.985,16 Het aantal openbare scholen voor gewoon en uitgebreid lager Scholen en leer- onderwijs bedroeg op 31 December 1931 158; op deze scholen lingen. waren op genoemden datum 26 673 leerlingen (13 691 jongens en 12 982 meisjes) aanwezig. Nadere gegevens dienaangaande treft men aan in het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41, bladz. 2 en 37). De uitgaven voor het openbaar lager onderwijs, met uitzon- Uitgaven, dering van die wegens verzekering, pensionneering enz. en die wegens renten en aflossingen van geldleeningen, hebben over 1931 bedragen: B. LAGER ONDERWIJS. L.O. U.L.O. B.L.O. f 2.840.567,21 f 617.464,97 f 265.988,37 62.497,72 18.734,77 3.479,56 n n 40.370,79 6.002,45 4.849,52 n 124.931,94 37.353,23 12.760,29 n n n n n n 540,39 n n n 99 372.524,03 3.711,01 2.241,54 17.143,77 59.905,23 768,39 387,65 963,29 32.865,62 144,77 Jaarwedden Instandhouden schoolgebouwen en huur of erfpacht terreinen Aanschaffen schoolmeubelen Geringe en dagelijksche herstellingen Onderhoud schoolmeubelen en aan schaffen schoolboeken, leermidde len enz Verlichting, verwarming en schoon houden van schoolgebouwen Schoolbibliotheken Oudercommissiën Andere uitgaven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 93