L 24 K inderbescherming. scholen onder Vervoer van lijken. Maatregelen in verband met veeziekten. Afhalen van ver- bandstoffen. Op last van den Distrikts-veearts werden voor 10 gevallen van mond- en klauwzeer de vereischte maatregelen genomen. Het meerdere malen per week afhalen van verbandstoffen geschiedde kosteloos van 35 (35) inrichtingen tot verpleging of behandeling van zieken. Door middel van den lijkwagen werden vervoerd 67 (64) lijken. 6 B In 1931 kwam één verzoek om aansluiting bij het Genees- van het Bestuur van de R.-K. Aansluiting van Bewaarschool aan de Weesperstraat 85. scholen. Evenals ten aanzien van de verzoeken om aansluiting voor 1930 gold, werd in 1931 de inwilliging door Burgemeester en Wethouders opgeschort in verband met de gebleken noodzake lijkheid om de voorwaarden, waaronder aansluiting van bijzon dere scholen bij het Geneeskundig Schooltoezicht kan plaats vinden, opnieuw te formuleeren. Genoemde voorwaarden kregen eerst tegen het eind van 1931 haar beslag, zoodat in 1931 geen nieuwe aansluitingen tot stand kwamen. Door het in gebruik nemen van de nieuwe schoolgebouwen aan de Van-Beyerenstraat 56 en 58, hetgeen gepaard ging met de opheffing van de school aan de Hoefkade 623, werd het aantal bijzondere scholen voor Lager Onderwijs, dat bij het Genees kundig Schooltoezicht was aangesloten, uitgebreid met één en kwam dit van 59 op 60 scholen. Op 31 December 1931 stonden de volgende toezicht: Geneeskundig Schooltoezicht, kundig Schooltoezicht in, nl. scholen. 10O Bijzondere Scholen 19387 33186 14360 955 3658 414 Aantal leerlingen volgens gegevens van 31 Dec. 1930 23021 692 1745 955 5802 755 98 118 140 Openbare L.O, Scholen 5 L.O. Kopscholen 9 Kopschoten A voor U.L.O. 32 Scholen voor Voorber. Onderw. 8 Buitengew. L.O. 1 School voor Slechthoorenden 2 Buitenscholen 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 203 Openbare Scholen 60 Bijzondere L.O. Scholen 12 U.L.O. Scholen 24 Scholen voor Voorber. Onderw. 4 B.L.O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 940