L 26 Onderzoek der leerlingen. In 1931 werd aangevangen met een verbouwing van het centrale gebouw, ten einde meer ruimte te krijgen voor het administratief personeel en de schoolzusters en een gelegenheid te maken voor keuringen op grooter schaal. Ook werd een aanvang gemaakt met den bouw van de twee centra, die het centrum a./d. Griftstraat zullen moeten ver vangen. De plannen om tot een verandering te komen van het cen trum Colenzostraat, waarvan in het jaarverslag over 1930 reeds sprake was, zijn in 1931 op geschort om den intusschen nieuwbe- noemden schoolarts gelegenheid te geven zich daarover uit te spreken. De personeelbezetting van de afdeeling Kinderbescherming is nu, nadat in 1932 nog één arts is aangesteld, zóó, dat de geneeskundigen en het administratief personeel wel is waar de handen vol hebben, maar hun werk toch naar behooren kunnen volbrengen, waarbij in aanmerking moet worden genomen, dat de taak der geneesheeren door de in 1930 ingevoerde nieuwe werkwijze feitelijk verdubbeld is, hetgeen uit de cijfers over 1930 en 1931 duidelijk blijkt, terwijl het administratief personeel voor een belangrijk deel door de werkzaamheden voor den Haagschen Raad voor Kinderuitzending in beslag wordt ge nomen. Voor de schoolzusters is het werk ongeveer verdrievoudigd. Voor ieder van de twee groote buitencentra Griftstraat en Colenzostraat zijn twee schoolzusters werkzaam, welk aantal daarvoor juist voldoende kan worden geacht. Voor het centrum Doornstraat evenwel en de twee groote centra aan de Waldeck- Pyrmontkade zijn maar 4 zusters beschikbaar, dus per centrum niet veel meer dan één. Eén gezonde schoolzuster met normale werkkracht kan dit werk niet naar behooren af. Administratie en assistentie aan den schoolarts zijn dan ook tot een minimum beperkt geworden. De tijd, die daarna overblijft, is niet voldoende voor kontröle van de scholen op reinheid, huisbe zoek e.d.m. Onderzocht werden in: In 1929 werd nog onder de oude regeling gewerkt (alleen de le klasse en overplaatsingen op aangesloten scholen)in 1930 werd de nieuwe werkwijze ingevoerd (le, 3e en 6e klasse en overplaatsingen)in 1931 werd meer volledig volgens de nieuwe regeling gewerkt. Gebouwen. Personeel. routine-onderzoek spreekuren amb.Bch. Beroepskeuze 1929 7134 leerl. 2843 456 10453 leerl. 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 1931 18516 leerl. 6112 829 25457 leerl. 1930 13474 leerl 4038 800 18331 leerl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 942