27 In 1931 werd als gevolg van de aanwijzingen van de genees- Adviezen, kundigen een bril voorgesehreven of veranderd in 796 gevallen tegen 899 in 1930 en 672 in 1929. Een operatieve keelbehandeling volgde in 663 gevallen tegen 672 in 1930 en 522 in 1929. W erkzaamheden van den School arts voor het Buitengewoon Lager-Onder- wjjs. Het aantal voor B.L.O. onderzochte kandidaten bedroeg in Candidaten- 1931: 332 (359). onderzoek. Voor het Openbaar B.L.O.180 (197); Bijzonder 152 (162). 21,4 der onderzochte kandidaten bleken niet of nog niet in de termen te vallen voor B.L.O., 16,2 der voor B.L.O. geschikt geachte kandidaten zijn niet op een der B.L.scholen geplaatst. Evenmin als in vorige jaren kon aan het systematisch onder- B. L. Scholen, zoek der leerlingen van de B.L.Scholen voldoende tijd worden besteed. Vooral de Bijz. B.L-Scholen verkeeren in ongunstige positie: slechts tijdens het kandidaten-onderzoek (b.v. bij niet- verschijnen van opgeroepen kandidaten) was er gelegenheid enkele leerlingen geheel te onderzoeken. Maar ook voor de Openb. B.L.Scholen ontbrak tijd en gele genheid tot een behoorlijk en volledig onderzoek, zoodat b.v. een systematisch onderzoek der leerlingen, die de B.L.S. zullen verlaten onmogelijk was en volstaan moest worden met inciden- teele onderzoekingen van bij de inspekties „opvallende” of door klasse-onderwijzenden opgegeven leerlingen. Het aantal leerlingen, dat in 1931 systematisch onderzocht werd, bedroeg 203. Dat dit te weinig is volgt reeds uit het feit, dat in 1931 216 nieuwe leerlingen tot de B.L.Scholen werden toegelaten. Ongetwijfeld vereischt het schoolartsenwerk voor het B.L.O. gekombineerd met de medisch-specialistische en psychologische werkzaamheden, die van jaar tot jaar toenemen, langzamerhand een „volle” persoon, die niet tevens belast is met het toezicht op gewone lagere e.a. scholen. Voor uitzending naar het Koloniehuis te Ede werden na onderzoek en schifting 174 leerlingen opgegeven. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 943