28 Schooltandver- zorging. Personeel. Bijzondere werkzaam heden. Psycho-tech- nische onder zoekingen. Specialistische en psycholo gische werk zaamheden. Met ingang van 1 September werd de heer R. J. Brussen voor volle halve dagtaak in dienst genomen, als tijdelijk schooltand- arts. Met ingang van 1 November werd Mevrouw Dr. H. J. H. ScheltemaSchönfeld, met ingang van 1 December de heer R. J. Brussen als schooltandarts aangesteld. Belangrijke en meer tijdroovende medisch-specialistische en experim. psychol. onderzoekingen werden in 1931: 355 keer aan gevraagd, tegen in 1929: 279 en in 1930: 322. Hiervan 62 op ver zoek van ouders enz., 49 op verzoek van onderwijzenden, 168 op verzoek van andere schoolartsen, 26 op verzoek van de afd. Onderwijs en den G. G. en G. D., 12 op verzoek van Kinder-Politie, Kinder-Reehter, Voogdijraad enz., 38 op verzoek van diverse andere instanties. Vele dezer gevallen werden wegens karakterafwijkingen, opvoedingsmoeilijkheden, ernstige moreele of sexueele misdra gingen enz. onder de gebruikelijke periodieke kontröle gehou den, waarvan meestal door de ouders of toezicht uitoefenende personen dankbaar gebruik werd gemaakt. Af gezien van deze periodiek terugkeerende kinderen en jongelieden, worden al deze gevallen ongeveer na een jaar voor revisie opgeroepen of door de schoolzuster bezocht, ten einde de resultaten der ver strekte adviezen te verifieeren. Door den adviseur van het Gem. Bureau voor Beroepskeuze worden regelmatig op Dinsdag- en Vrijdagochtend psycho technische onderzoekingen verricht, ten einde een beter gefun deerd advies t-o.v. beroepskeuze te kunnen geven. Zooals reeds in het vorige jaarverslag gememoreerd werd, doet zich in toenemende mate de zeer beperkte ruimte van het Psychologisch Laboratorium als een ernstig bezwaar gevoelen. Evenals vorige jaren werden wederom een groot aantal kursisten voor de Hoofd-akte van Kweekscholen, benevens leerlingen van huishoud- en industriescholen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de experimenteel psychologische onderzoekingsmethoden en de daarbij gebruikte instrumenten. 17 Mei werd de gewone vergadering der Z.-H. Neurologen- vereeniging in het Laboratorium gehouden, waarbij de School- arts-Psychiater eenige bijzondere gevallen van psychische stom heid (spreekangst) en hoorstomheid demonstreerde en aan de hand van grafieken en tabellen een exposé gaf van zijn recente onderzoekingen over de verstandelijke ontwikkeling en het psychisch tempo van schoolleerlingen en het sexeverschil hierbij. 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 944