29 Met ingang van 1 December werden vier helpsters van een tijdelijke aanstelling voorzien. Ingericht werden twee nieuwe centra, nl. het nieuw gebouwde Gebouwen, in het schoolgebouw Bresterstraat en na verbouwing dat in het schoolgebouw Roggeveenstraat. Beide centra kwamen vóór den cursus 1931’32 tijdig gereed, waardoor de werkzaamheden vlot konden verloopen. Door de inrichting van het centrum Bresterstraat werd het mogelijk de kinderen van de scholen ten zuiden van de spoor lijn AmsterdamRotterdam op korter afstand van de scholen te behandelen dan tot nu toe het geval was. De inrichting van dit centrum laat voorloopig niets te wenschen over. De licht inval is echter minder gunstig, waardoor het werken met kunst licht op eenigszins donkere dagen noodzakelijk is: Het centrum Roggeveenstraat voldoet zeer goed, terwijl de aanvankelijk geopperde bezwaren van het Hoofd der school in de praktijk zeer blijken mee te vallen. In de bestaande centra hadden geen veranderingen plaats, dan dat in het centrum Colenzostraat de muren werden geschil derd, hetgeen de belichting zeer ten goede kwam. Bij schrijven van B. en W. van 7 September en 18 December Scholen, werden bij de Schooltandverzorging alsnog aangesloten de resteerende Openbare Lagere Scholen en Buitengewone Lagere Scholen en werden alle Hoofden van de resteerende Bijzondere Scholen uitgenoodigd zich aan te sluiten. De navolgende Bijzondere Scholen besloten tot aansluiting over te gaan: 2de Braamstraat 5 A, 2de Braamstraat 5 B, Hortensiastraat 20 A, Hortensiastraat 24 B, Frederikstraat 28, v.-d.-Eijndestraat 54, ten-Hovestraat 6466, Prinsegracht 10. Een drietal berichtte, dat niet tot aansluiting werd over gegaan. De Bijzondere Scholen Westeinde 99 B, le en 2e Burgerschool, werden ook dit jaar niet behandeld, daar op mijn verzoek om mede te deelen of de bestaande bezwaren waren opgeheven nog geen antwoord binnenkwam, terwijl de school Z.-O.-Binnensingel evenmin bericht zond een oplossing voor het geleide te hebben gevonden. Op het oogenblik zijn alle O.L.Scholen, alle Openbare Scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijs en 45 Bijzondere Lagere Scholen aangesloten. In totaal zijn voor den cursus 1931—’32 in behandeling: 38 scholen met 6 klassen (volledig), 6 scholen met 5 klassen, 65 scholen met 4 klassen, 27 scholen met 2 klassen, 47 scholen met 1 klasse, omvattende te zamen 19210 kinderen. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 945