30 Kosten. Uitzending van kinderen naar buiten. Ten besluite een woord over de kosten. Voor specifikatie hiervan mag naar het Rapport der Begrooting worden ver wezen. Voor uitzending naar buiten hebben de schoolartsen in 1931 1648 (1075) kinderen aanbevolen; hiervan werden in 1931 982 570) werkelijk uitgezonden, dus ongeveer 59 53 Deze 982 570) kinderen vormen blijkens het jaarverslag van den Haagschen Raad voor Kinder uitzending (H.A.R.K.) 36 (22 van het totaal aantal uitzendingen, zijnde 2708 (2601). De leider van de afd. Kinderbescherming heeft als zoodanig, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen bijgestaan door een Kommissie van advies, waarin ook een Schoolarts zitting heeft, in het afgeloopen jaar sedert de inwerkingtreding dezer kommissie (2 Oktober 1931) 520 kinderen, voor wie uitzending was aangevraagd, voor uitzending geschikt geoordeeld. De vermeerdering van aanvragen door de schoolartsen is voor een deel veroorzaakt door een meer uitgebreid systematisch onderzoek, voor een ander deel, doordat een van de grootste vereenigingen meer op de hulp van het Schooltoezicht is gaan steunen. In den cursus 1930’31 werden 12974 kinderen tweemaal onderzocht en zoo noodig behandeld voor caries van het blijvend gebit. Van deze 12974 kinderen weigerden 445 ouders hun toestem ming tot behandeling te geven, bleven 951 afwezig, waren 10 weerspannig en kwamen 482, doordat zij wegens schoolmutatie niet meer preventief te behandelen waren, niet in behandeling. Als eindresultaat hadden 11086 of 85,44 door de behande ling een gezond blijvend gebit gekregen, waartoe 9655 vullingen in blijvende elementen werden gelegd, 8 extracties uit het blijvend gebit en 139 uit het melkgebit werden verricht. Het vervoer van de kinderen van verafgelegen scholen ge schiedde gedeeltelijk per tram of autobuslijn, waarvan de kosten voor een groot gedeelte door de ouders werden gedragen, gedeel telijk per speciaal daartoe gehuurde autobus der H.T.M., waar van de kosten ten laste van de Schooltandverzorging kwamen. Hierdoor was het mogelijk aanmerkelijk beneden de ge raamde kosten te blijven, die van September ’31 tot Februari ’32 in plaats van f 400,tot f 49,54 zijn beperkt. 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 946