31 De Direkteur, Dr. G. W. BOLAND. Hier vinde slechts de mededeeling een plaats, dat de uit gaven van den Dienst over het afgeloopen jaar f 837.697,52 hebben bedragen, nh: a. Algemeene kostenf 19.052,08 b. Geneeskundige Dienst613.616,49 c. Gezondheidsdienst205.028,95 Een en ander onder opmerking dat, hoewel de Ontsmettings- dienst per 1 October 1931 werd overgenomen, de financiën over 1931 geheel door den Gem. Reinigingsdienst zijn geadmini streerd, hetgeen in verband met de subsidie van het Rijk ge- wenscht werd geoordeeld. Tegenover deze uitgaven staan f 35.097,85 aan inkomsten geboekt, w.o. f 11.470,57 restitutie verpleging besmettelijke zieken. Onder de inkomsten bevinden zich f 6.229,25 van de Rijks- verzekeringsbank voor het verleenen van hulp aan personen, die onder de Ongevallenwet vallen, alsmede f 746,25 aan premiën voor ziekenhuisverzekering van inwonend dienstper soneel. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 947