Bijlage 39 ding en ver bruik van de genees- en ver bandmiddelen. Behalve de directeur waren op 31 December werkzaam een Personeel, eerstaanwezend assistent, negen assistenten, vijf bedienden en vier jongmaatjes. Aan het gebouw had het gewone onderhoud plaats. Gebouw. Somwijlen moesten geneeskundigen herinnerd worden aan de Verordening, bepalingen van art. 7 der Verordening betreffende het niet verstrekken van specialités en geheimmiddelen door de Gemeen- teapotheek; door het geven van inlichtingen omtrent samenstel ling en bereiding konden gewoonlijk bezwaren tegen deze niet- verstrekking worden opgeheven. Zooals gebruikelijk werden de belangrijkste genees- en ver- Inkoop, berei- bandmiddelen, benevens de verdere benoodigdheden, na inschrij ving aangekocht, waarbij als regel aanzienlijk lagere prijzen dan die van den groothandel werden bedongen; een uitzondering hierop werd gevormd door een rubriek van speciaal-praepa- raten, waarvoor de fabrikanten prijzen hebben vastgesteld en die daarom door grossiers niet beneden een bepaalden minimum prijs mogen worden afgeleverd. De inkoop van de genees- en verbandmiddelen geschiedde al naar hun aard wederom óf op bepaald omschreven zuiverheids- eischen öf op monster. De regelmatige toename van het aantal behandelde genees kundige voorschriften der laatste jaren maakte plaats voor een zeer snelle stijging. Zij werd veroorzaakt in de eerste plaats door het veel grooter aantal personen, dat van den G. G. D. geneeskundige verzorging ontvangt, maar ook door de zeer groote toename van de receptuur ten behoeve van ziekenfonds leden, die voor rekening van Maatschappelijk Hulpbetoon worden verpleegd in de particuliere ziekeninrichtingen. Deze toename is van dien omvang, dat zij den arbeid van het perso neel in haar tegenwoordige formatie zwaar belast en een groot gebrek aan werkruimten in het gebouw doet ontstaan. De eigenbereiding van Insuline, het bij de behandeling van diabeteslijders zoo buitengewoon belangrijke middel, vorderde VERSLAG van de Gemeenteapotheek over het jaar 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 948