94 f 21.300 Ontvangsten. f Ambtswoningen. Tuinbouweursus. Centrale Ouder- eommissie. Onderwijs aan spraakgebrek- kige kinderen. Inschrijving van leerlingen. na aftrek van restituties plaatselijk schooltoezicht commissiën tot wering van schoolverzuim museum voor het onderwijs en schoolbioscoop school- en kindertuinen geneeskundig schooltoezicht bijdrage aan de afd. ’s-Gravenhage II van de Ver- eeniging „Volksonderwijs” voor onderwijs aan zieke kinderen De ontvangsten over 1931 hebben bedragen: Schoolgelden gewoon lager onderwijs uitgebreid lager onderwijs buitengewoon lager onderwijs Rente legaat Rahmin Aghion - Vergoeding van het Rijk art. 56 L.O.-wet 1920. 159.857,07 33.651,14 1.480,57 123,— 2.606.760,77 189.625,90 Van de ambtswoningen, indertijd bij openbare lagere scholen gebouwd, werden 2 afgebroken, terwijl 10 door hoofden van scholen of schootknechts bewoond en 10 verhuurd of voor andere doeleinden in gebruik waren. Gedurende het afgeloopen jaar werden 6 195 kinderen inge schreven voor de scholen voor openbaar gewoon lager onderwijs, de U.L.O. scholen en de kopscholen. De gelegenheid tot inschrij ving werd als gewoonlijk bekend gemaakt. Indien voor kinderen van 7 jaar en ouder tusschentijds toe lating tot een school werd gevraagd, is hieraan steeds kunnen 'worden voldaan. Buitengewoon Het aantal openbare scholen voor buitengewoon lager onder- lager onderwijs, wijs bedroeg op 31 December 1931 9 met in totaal 819 leer lingen. Voor nadere gegevens omtrent dit onderwijs wordt ver wezen naar bladz. 10 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41). Op 1 December 1931 waren op de 12 Gemeentelijke cursussen voor spraakgebrekkige kinderen aanwezig 276 leerlingen. In het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41) treft men op bladz. 13 verdere mededeelingen over dit onderwijs aan. De tuinbouweursus in de voormalige gemeente Loosduinen begon 23 September 1931 en eindigde 9 Maart 1932. Het aantal leerlingen bedroeg gedurende den geheelen cursus 8. Het onder wijs werd gegeven door H. Hofkamp en G. A. van Overbeke. Aan het verslag van de Centrale Oudercommissie bij het Openbaar Lager Onderwijs te ’s-Gravenhage is het volgende ontleend. In het jaar 1931 werden 4 vergaderingen gehouden. In die vergaderingen werden o.m. de volgende onderwerpen behandeld: 780,— 6-801,99 77.060,24 56.250,28 111.466,06 99 ff 71 ff ff ff ff ff x ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 94