L 39 4 Receptuur. Pathologisch- chemische en microscopische onderzoekingen. 121674 30 321 117 490 31 351 tegen het Gemeenteziekenhuis Zuidwal en de barak ken voor besmettelijke ziekten Gemeenteziekenhuis Slijkeinde 399 222 350 449 335 303 329 188 Van deze voorschriften waren bestemd voor: Ferrum reductum bevatte te weinig metallisch ijzer. Chloretum ammonicum bevatte te veel empyreumatische stoffen. Collodium had een onvoldoende droogrest. Hydrochloras papaverin bevatte andere opiumalcaloiden. Glucosum bevatte te veel water. Mentholum had een afwijkend smeltpunt. Oxydum plumbicum semivitri bevatte metallisch lood. Phenolum was een vaste kristalmassa. Solutio Formaldehydi had een te laag gehalte. Talcum venetum bevatte te veel grove deelen. Het aantal pathologisch-chemische en microscopische onder zoekingen voor den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst en der toxicologische onderzoekingen voor de zieken huizen bedroeg 550. Deze onderzoekingen betroffen: urine op aanwezigheid van eiwit, suiker, aceton, acetazijnzuur, galkleur- stoffen, urobiline, vergiften, gonococcen, tuberkelbacillen; urine- sedimenten; maaginhoud op vergiften; faeces op bloed, vergif ten, eieren van parasieten; niersteenen op samenstelling; moe dermelk op samenstelling. Bij de vergiftigingen werd wederom herhaaldelijk veronal gevonden, het slaapmiddel, dat ondanks de groote ellende, die het in menig gezin veroorzaakt, nog steeds niet uit het vrije verkeer is. Aangezien de Apotheek in hoofdzaak voor ziekenhuis- en gestiehtspatiënten werkt, zijn de aard der receptuur en de hoe veelheden der verwerkte grondstoffen per voorschrift geheel andere dan in particuliere of ziekenfondsapotheken. De genees- en verbandmiddelen toch, welke zich daartoe leenen zooals narcose- en desinfectiemiddelen in de operatie kamer, stoffen voor de dagelijksche verpleging in de ziekenzaal en verbandmiddelen, behooren tot algemeen gebruik in één voorschrift vereenigd te worden; het zou niet wenschelijk en bovendien niet oeconomiseh zijn voor elk der patiënten afzon derlijk dusdanige middelen op recept aan te vragen. Het aantal behandelde geneeskundige voorschriften bedroeg in 1931 1930 1929 1928 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. 1931. 1930. 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 951