39 6 Financieel over zicht. Verrichtingen van verschil lenden aard. de Algemeene Haagsche Polikliniek Inrichting voor ooglijders Vereeniging voor koepokinenting Gemeentebedrijven en -diensten buitengewone spoedgevallen het Huis van Barmhartigheid personeel der Apotheek patiënten te Loosduinen het Blauwe Kruis Verzorgingshuis Laan v. Meerdervoort de Polikliniek Gemeenteziekenhuis Zuidwal 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 f 70 084,15 57 869,39 54 431,82 55 221,03 54 046,28 49 156,60 44 440,13 1 359 171 18 131 27 327 128 7 2 734 6 419 1 046 176 42 155 27 169 78 2 f 164 846,60 156,509,— Er werden bovendien op 30 387 voorschriften verbandmid delen afgeleverd tegen 25 628 in 1930; onder deze voorschriften zijn ook begrepen die, welke dienen voor aanvulling van den magazijnvoorraad van den Eerste-Hulpdienst en voor de aan vulling van de depóts in de zittinglokalen der behandelende geneeskundigen. De verbandmiddelen van de Gemeentezieken huizen zijn hieronder niet begrepen. De bereiding van kunstmatige minerale wateren ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen had regelmatig plaats. In het geheel werden 36101 fleschjes van allerlei samenstelling afge leverd. Voor de Politie werden meermalen onderzoekingen verricht betrekking hebbende op aangelegenheden van chemischen en toxicologischen aard. De waarde der aanwezige geneesmiddelen op 1 Januari 1932 bedroeg f 11431,40 tegen f 12 973,08 op 1 Januari 1931, die der aanwezige verbandmiddelen f 6 370,40 op 1 Januari 1932 tegen f 7182,80 op 1 Januari 1931. De waarde der af geleverde genees- en verbandmiddelen be droeg in: De totaal-uitgaven hebben bedragen De raming bij de begrooting bedroeg f 32 277,75 34 974,88 35 550,66 34 785,34 31 528,70 34 365,99 32 454,94 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Geneesmiddelen. 100 Verbandmiddelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 953