Verbetering. Op blz. 1, regel 17 van boven en op blz. 3, regel 2 van boven, leze men „blz. 8, 9 en 10” in plaats van „blz. 7, 8 en 9”. Op blz. 4, regel 14 van boven, leze men „blz. 11” in plaats van „blz. 10”. VERSLAG van de Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. Aan het eind van het jaar 1930 vielen onder de regeling, Stand der ver» neergelegd in het Werkloosheidsbesluit 1917, 70 werkloozen- zekering, kassen met te ’s-Gravenhage gevestigde leden. Met ingang van 6 Juli 1931 werd tot deze regeling nog toege laten de Nederlandsche Geneefsche Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel. Bovendien werd in 1931 een alhier woonachtig persoon lid van de werkloozenkas van het Neutraal Verbond van Werk nemers in het Bouwbedrijf, terwijl op 26 December 1931 van de Vereeniging van Werknemers in het Goud- en Zilversmeden- bedrijf alhier geen leden woonachtig waren. Het totaal aantal der hierbedoelde vereenigingen bedroeg derhalve op 26 December 1931: 71, met 27 529 te ’s-Gravenhage gevestigde, tegen werkloosheid verzekerde leden. De namen der vereenigingen met de aantallen te ’s-Graven hage gevestigde, tegen werkloosheid verzekerde leden zijn in den staat op bladz. 7, 8 en 9 van dit verslag vermeld. De subsidiën voor de werkloozenkassen, welke krachtens het Percentage der Werkloosheidsbesluit 1917 door Rijk en Gemeente, ieder voor subsidiën. de helft, worden toegekend, werden over het jaar 1931 in tegen stelling met het voorafgaande jaar voor een groot aantal kassen bepaald op meer dan 100 der door de leden dier kassen opge brachte contributiën, zulks in verband met verlenging van den uitkeeringsduur. Deze verhoogde subsidiepercentages bedroegen: over het tijdvak 29 December 1930 tot en met 30 April 1931 voort en over het tijdvak 1 Mei tot en met 26 December 1931 voor elk der genoemde kassen125; Bijlage 40 377, 294; 671, 554, den Ned. Bond v. Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel bedrijf den Ned. B.-K. Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Landarbeiders „St. Deus Dedit” den Ned. Chr. Landarbeidersbond de Land. Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen de nadeelige gevolgen van werkloosheid en ziekte (voor zoover betreft de vak groep land-, tuin- en veenarbeiders)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 955