40 2 Uitkeerings- normen. Bedragen der subsidiën en nitkeeringen. De uitkeeringsbedragen, welke in 1930 voor deze Gemeente golden, bleven in het jaar 1931 in het algemeen gehandhaafd. De uitkeeringsduur daarentegen werd in 1931 voor een dertigtal kassen met 6 weken verlengd. Deze verlenging gold uitsluitend voor werkloozenkassen in bedrijfstakken, waarin ten gevolge der economische omstandigheden een omvangrijke werkloosheid ontstaan was. Onder deze bedrijfstakken vielen o.a. de kleeding-, metaal-, meubel- en sigarenindustrie, de fabrieksnijverheid, het landbouw-, voedings- en transportbedrijf. Het totaal bedrag der subsidiën, op grond van het Werk loosheidsbesluit 1917 verleend over 1931, werd vastgesteld op f 740.600,02, waarvan de helft of f 370.300,01 ten laste der Gemeente komt. over het tijdvak van 29 December 1930 tot en met 26 December 1931 voor: VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. 1002, 333, 159. 134, 277, 176, 190, 668, 285, 182, 637, 767, 558, 620, do Ned. R.-K. Diamantbewerkersvereeniging724, de Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders(sters)350, den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders337, den Ned. R.-K. Fabrieksarbeiders(sters)bond „St. Willibrordus” 344, den Ned. Fed. Bond van Arbeiders werkzaam in de Fabriekmatige bedrijven den Alg. Ned. Bond 147, Meubelmakers, Behangers, Houtbewerkers e.a.v. 570, den Bond v. Ned. Chr. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers e.a.v. 325, den Ned. R.-K. Bond v. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers e.a.v. (behalve voor de leden, werkzaam in de klompenfabricage) 493, den Ned. Chr. Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Kleeding- industrie e.a.v den Alg. Ned, Metaalbewerkersbond den Chr, Metaalbewerkersbond in Nederland den Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond de Ned. Ver. van Metaalbewerkers de Onafhankelijke Bedrjjfsfederatie van Werkers in de metaalindustrie 590, de Ver. van Werknemers in het Goud- en Zilversmedenbedrijf' 208, den Centra] en Bond van Werkmeesters en ander opziehthoudend per soneel (uitsluitend voor de leden, behoorende tot de diamant industrie, de fabrieksnijverheid, de hout- en meubelindustrie, de kleedingindustrie, de metaalindustrie, de tabaksindustrie, de textiel industrie en het transportbedrijf) den Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond den Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland de Ned. Fed. van Sigarenmakers en Tabakbewerkers den Alg. Ned. Bond van Textielarbeiders „De Eendracht” den Centralen Bond van Transportarbeiders den Ned. R.-K. Bond van Transportarbeiders „St. Bonifacius” 256, do Ned. Fed. van Transportarbeiders400, den Neutralen Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven (uitsluitend voor leden in de aardappelmeelindustrie) do Land. Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen de nadeelige gevolgen van werkloosheid en ziekte: a. voor de vakgroep fabrieksarbeiders b. voor de vakgroep metaalbewerkers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 956