40 3 De bedragen der uitkeeringen over 1931 zijn voor elk der organisaties afzonderlijk vermeld op bladz. 7, 8 en 9 van dit verslag. Indien bleek, dat onrechtmatige uitkeering uit een werk- Controle, loozenkas had plaats gehad, werd, evenals in vorige jaren, getracht door minnelijk overleg terugstorting in de kas te verkrijgen, alvorens de officieele weg gevolgd werd- Op die wijze werden ongeveer 200 terugstortingen verkregen tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer f 1.810, In 164 gevallen werd langs officieelen weg tegen verstrekte uitkeeringen bezwaar gemaakt tot een totaal bedrag van f 2.140,01. In 4 van de genoemde gevallen, te zanten betrekking hebbend op terugstorting tot een bedrag van f 84,30, ging de betrokken organisatie in beroep. Ten aanzien van deze beroepen besliste de Minister, dat de Gemeente terecht bezwaar gemaakt had. Voor rekening der Gemeente werden op de kasuitkeeringen Bijslagen op kas bijslagen toegekend om te voorkomen, dat uit de kas trekkende uitkeeringen. leden in ongunstiger omstandigheid zouden verkeeren, dan wanneer zij als uitgetrokken werkloozen in ondersteuning zouden zijn opgenomen. Deze bijslagen bedroegen over 1931 in totaal f 95.457,95. In 1931 werd wederom een steunregeling toegepast voor Steunregeling, werkloozen, die niet of niet langer in aanmerking kwamen voor uitkeering uit de gesubsidieerde werkloozenkassen. Deze steun regeling werd in den loop van het jaar 1931 gewijzigd en daarna, met het oog op een Rijksbijdrage in de kosten, goed gekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. In de kosten van steunverleening aan metaalbewerkers en meubelmakers werd, met uitzondering van kledingverstrek king, over het tijdvak van 9 Maart tot en met 31 December 1931 een Rijksbijdrage van 25 ontvangen. In totaal werd over het jaar 1931 aan werkloozensteun uit betaald: a. f 666.462,07 (waaronder extra-steun, noodvoorzieningen, waarde van brandstof- en kleedingverstrekkingen) door bemid deling der vakvereenigingen, in welk bedrag niet is begrepen de eveneens door bemiddeling der vakvereenigingen uitbetaalde bijslag op kasuitkeer in gen; b. f 733.563,30 (extra-steun, noodvoorzieningen en waarde brandstof- en kleedingverstrekkingen buiten beschouwing ge laten) niet door bemiddeling der vakvereenigingen. Ten aanzien van het onder a genoemde bedrag van f 666.462,07 VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 957