40 4 Emigratie. Bestrijding der werkloosheid. Werkverschaf fing. werd aan het Rijk gedeclareerd f 42.623,59, ten aanzien van het onder b genoemde bedrag van f 733.563,30: f 19.864,34. Bij het afdrukken van dit verslag was een definitieve subsidietoeken ning nog niet gevolgd. In 493 gevallen betaalde de Gemeente ten behoeve van in ondersteuning opgenomen of in werkverschaffing geplaatste werkloozen de kosten van rjjwielbelasting. Ten aanzien van deze kosten ad f 1.232,50, werd aan het Rijk gedeclareerd een bijdrage van f 308,12; bij het afdrukken van dit verslag was een defini tieve subsidietoekenning nog niet gevolgd. In het jaar 1931 had werkverschaffing plaats voor geschoolde arbeiders in eigen vak, vermeld onder 1, en voor werkloozen uit andere vakken dan die van het verschafte werk, vermeld onder 2 t./m. 8 van het op bladz. 10 opgenomen overzicht. De kosten van deze werkverschaffingen kwamen geheel voor reke ning der Gemeente, behoudens dat die van de werkverschaffing in Overijssel en Drente opgenomen onder 5 van genoemd over zicht door Rijk en Gemeente werden betaald. Het Gemeen telijk aandeel in de kosten van laatstbedoelde werkverschaffing over 1931 bedroeg f 214.484,61, waarvan aan bijdrage voor loonen f 157.912,85. Van het door den Gemeenteraad in zijn vergadering van 15 Februari 1924 ten behoeve van emigratie beschikbaar gestelde bedrag van f 60.000,werd in 1931 f 650,besteed voor 2 per sonen, van wie een naar Perzië en een naar Amerika emigreerde. De vijfde cursus ter verhooging van de vakbekwaamheid van kleermakers werd gehouden van 1 November 1931 tot en met 31 Maart 1932. De cursus werd gevolgd door 16 personen, die evenwel niet allen de lessen regelmatig bijwoonden. Aan geen der cursisten kon een getuigschrift van voldoende vakbe kwaamheid worden uitgereikt. Naar aanleiding van de groote werkloosheid onder de jeug dige vakarbeiders werd in het begin van Februari 1931 door B. en W. een commissie benoemd, die belast werd met het doen van voorstellen betreffende het vakonderwijs aan jeugdige werk loozen. Reeds in dezelfde maand diende de Commissie haar rap port in en 24 Februari 1931 deden B. en W. een voorstel aan den Raad (Verz. 1931, No. 132), om gelden beschikbaar te stellen om jeugdige werkloozen beneden den leeftijd van 21 jaar in de gelegenheid te stellen, door het volgen van dagcursussen hun vakbekwaamheid te onderhouden en uit te breiden. In zijn vergadering van 2 Maart 1931 stelde de Raad voor het boven aangegeven doel f 11.000,— beschikbaar, terwijl hij in zijn vergadering van 24 Augustus 1931 naar aanleiding van het VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 958