40 5 voorstel van B. en W. van 14 Augustus 1931 (Verz. 1931, No. 525), voor het tijdvak 1 September 1931—1 September 1932 een bedrag van f 24.000,voor hetzelfde doel toestond, met dien verstande echter, dat uit dit bedrag ook bestreden moesten worden de kosten verbonden aan den cursus in het autogeen-lasschen aan werklooze metaalbewerkers van eiken leeftijd. Van het Rijk werd in de kosten der vakcursussen en van den cursus in het autogeen-lasschen over 1931 een bijdrage ontvangen van 25 pCt. Reeds een paar dagen nadat de Raad de gelden voor de vak cursussen had toegestaan werd onder leiding van den heer C. van Wijk met het onderwijs begonnen. Het eerste werk van de timmerlieden, metaalbewerkers, schilders, meubelmakers enz. bestond in het inrichten van de verschillende leslokalen in de ter beschikking van de vakcursussen gestelde bewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat. Reeds terstond mochten de cursussen zich in een ruim bezoek verheugen; wel liep het aantal leerlingen in de zomermaanden eenigszins terug, doch in den herfst waren alle beschikbare plaatsen weder bezet. Doordat de cursussep slechts gedurende halve dagen worden gegeven de jongens behouden daardoor gelegenheid om naar werk te zoeken was het mogelijk een dubbelen cursus in het leven te roepen, zoodat aan het einde van het jaar 250 a 300 jongens en mannen (voor den laschcursus) het onderwijs aan de verschillende cursussen volgden. Het onderwijs, hetwelk werd gegeven door werklooze vak arbeiders, trok de belangstelling van velen, ook van buiten de Gemeente, terwijl tal van vakorganisaties haar medewerking verleenden om haar werklooze leden de cursussen te doen volgen. Nog op andere wijze verleende de Gemeente haar mede werking tot de ontwikkeling en ontspanning van werkloozen. In zijn vergadering van 2 Maart 1931 vereenigde de Raad zich met het voorstel van B. en W. (Verz. 1931, No. 132), om een bedrag van f 3.000,beschikbaar te stellen voor het verleenen van subsidies aan de plaatselijke vakcentralen voor de ontwik keling en het verschaffen van bezigheid aan de werkloozen in het algemeen. In verhouding van het aantal werkloozen, dat bij de vak centralen stond ingeschreven, is een deel van dit bedrag ter beschikking dier centralen gesteld. Deze hebben door het in het leven roepen van ontspanningsgelegenheden, dan wel door het geven van ontwikkelingsavonden getracht zooveel mogelijk mede te werken om het gestelde doel te bereiken. VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 959