95 wassenen. voor handenarbeid. gewoon en uitgebreid Scholen en leer lingen. toelatingsexamen H.B.S.; opleidingsklassen A., B. en C.; bewaar scholen; opheffing van openbare lagere seholen; geldmiddelen; propaganda openbaar onderwijs. De samenwerking der Oudercommissiën via de Districts- oudercommissiën met de Centrale Oudereommissie was goed. Van de scholen, waai’ een Oudereommissie werkzaam is, was slechts één Commissie niet bij de Centrale Oudereommissie aan gesloten. De verslagen van vele Oudercommissiën werden in het Ouderblad opgenomen; uit deze verslagen blijkt, dat het bezoek van de ouders op de ouderavonden steeds grooter wordt. Aan 33 scholen werd door het hoofd of een der onderwijzers een onderwerp op een ouderavond behandeld. Op een groot aantal scholen wenden voor de ouderavonden tentoonstellingen geor ganiseerd van het werk der leerlingen, terwijl op eenige scholen het zang- of gymnastiekonderwijs door de leerlingen der hoogste klassen werd gedemonstreerd en het doel van dit onderwijs door het onderwijzend personeel werd verklaard. Talrijke spreek beurten werden op deze avonden vervuld door leden der Ge meentelijke Inspectie en door den schoolarts voor het buitenge woon lager onderwijs. b. Bijzonder onderwijs. Het aantal bijzondere scholen voor lager onderwijs bedroeg op 31 December 1931 170; het aantal leerlingen was 36 179, waarvan 17 775 jongens en 18 404 meisjes. Op genoemden datum was het aantal bijzondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs 4, dat der leerlingen daarvan 459. Voor nadere gegevens omtrent de bijzondere scholen voor lager onderwijs wordt verwezen naar bladz. 29 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41). De „Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in han- Cursussen denarbeid” gaf 5 cursussen in kartonnage, 12 in houtarbeid en 4 in pitrietvlechtwerk, totaal 21 cursussen. Het aantal leerlingen was op 15 December 205, waaronder 25 betalende. Het school geld bedroeg voor de betalende leerlingen f 10,— per cursus per leerling voor het onderwijs in kartonnage en rietvlechten en f 12,50 per cursus en per leerling voor het onderwijs in hout arbeid. Voor enkele leerlingen werd het schoolgeld lager gesteld. Het onderwijs werd gegeven door drie onderwijzers, alsmede door een vakman in rietvlechten. Bij het begin van den cursus 19301931 bedroeg het aantal School voor vol- leerlingen der school van de vereeniging „School voor Volwas senen” 165, waarvan 53 vrouwen. Het onderwijzend personeel bestond uit 1 hoofd en 5 onderwijzers. Op 27 Maart bestond de school 50 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 95