41 4 Schoolknechts. Schoolreisjes. Schoolgeld. GEWOON LAGER ONDERWIJS. Leerplannen. Leerlingen. Leermiddelen. Opleidings kassen A, B en C. De voorschriften van de schoolknechts bleven ongewijzigd. Klachten van eenige beteekenis kwamen niet voor. Aan 84 van de 170 openbare scholen (de scholen voor buiten gewoon lager onderwijs meegeteld) werden door de leerlingen schoolreisjes gemaakt. In totaal werden 129 reisjes gemaakt, waarvoor door de Gemeente als bijdrage in de kosten f 5.781,87 werd beschikbaar gesteld. Gedurende het jaar 1931 gold de schoolgeldverordening, goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus 1930 n°. 80, nader gewijzigd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus 1931, n°. 10. De gezinsaftrek bleef ook thans weder gehandhaafd. Het aantal leerlingen, dat in 1931 kosteloos onderwijs genoot, bedroeg voor de scholen voor gewoon lager onderwijs 8583 en voor de scholen voor uitgebreid lager onderwijs 471. Opleidingsklassen A waren gevormd aan de scholen: Alexan- derplein 14, Amalia-van-Solmsstraat 42 (van 1 September 1931 af), van-Beuningenstraat 53 en Galvanistraat 43. Opleidingsklassen B waren gevestigd aan de scholen: Alexan- derplein 14 (van 1 September 1931 af), Amalia-van-Solmsstraat 42 (tot 1 September 1931), van-Beuningenstraat 53 en Galvani straat 43. Opleidingsklassen C waren gevormd aan de scholen: Alexan- derplein 14, Amalia-van-Solmsstraat 42, Cederstraat 29, Deven- terschestraat 21, Gabriël-Metsustraat 2, Galvanistraat 43, Mei- doornstraat 1113, van-Merlenstraat 67 en Sneeuwbalstraat 137 B. In het algemeen leerplan der openbare scholen voor gewoon lager onderw'ijs, vastgesteld den len September 1922, en in de daarbij behoorende boekenlijst, vastgesteld den 21en Januari 1927, werd geen verandering gebracht, evenmin in de leer plannen voor de opleidingsklassen A, B en C, vastgesteld den 26en Juli 1929 en het leerplan voor de lager-onderwijs-kop- scholen, vastgesteld den 23en Augustus 1929. Voor de aantallen leerlingen en de verdeeling dier leerlingen over de verschillende klassen raadplege men de staten aan het einde van het verslag. Voor het aanschaffen en onderhouden van leerboeken, platen, kaarten en instrumenten ten behoeve van de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs is uitgegeven f 37.942,39, uit het Gemeentelijk Magazijn werd aan schriften, pennen, potlooden, VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 968