41 5 UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. I. U.L.O.-Kopscholen A. In het leerplan der openbare U.L.O.-Kopscholen A (oud: Leerplan, kopscholen voor uitgebreid lager onderwijs), vastgesteld 28 Maart 1924 en in de daarbij behoorende boekenlijst, vastgesteld 23 December 1927, kwam geen verandering. Voor het aanschaffen en onderhouden van leerboeken, platen, Leermiddelen, kaarten en instrumenten ten behoeve van de scholen voor uit gebreid lager onderwijs is uitgegeven f 19.247,uit het Ge meentelijk Magazijn werd aan schriften, pennen, potlooden, teekenpapier, krijt, inkt enz. geleverd tot een bedrag van f 35.046,30, in totaal alzoo f 72.988,69. Voor het aanschaffen van leerboeken, platen en kaarten ten behoeve van de in den loop van dit jaar geopende nieuwe scholen werd uitgegeven f 22.351,39; uit het Gemeentelijk Magazijn werd daarvoor verstrekt tot een bedrag van f 5.518,53, in totaal alzoo f 27.869,92. Voor het aanschaffen en onderhouden van boeken ten be- Bibliotheek, hoeve van de bibliotheek der openbare scholen voor gewoon lager onderwijs werd uitgegeven een bedrag van f 3.004,31. Aan ieder der hoofden van scholen voor gewoon lager onderwijs, niet aangesloten bij de Gemeentelijke Jeugdleeszaal en Centrale Schoolbibliotheek, werd daarvoor een crediet van f 35,verleend. De leerlingen, die in den loop van 1931 de school voor ge- Bekroningen en woon lager onderwijs verlieten en ten aanzien van wie aan de eerebljjken. bepalingen der Leerplichtwet was voldaan, ontvingen, behalve een getuigschrift, een prijs, bestaande uit daartoe door Burge meester en Wethouders beschikbaar gestelde plaatwerken, naar keuze van den leerling. Uitgereikt werden van: „Oud ’s-Gravenhage” 374, „Oude Buitenplaatsen” 368, ,,’s-Gravenhage als Vogelstad” 524, „De haven van Scheveningen” 432 en „Oud-Hollandsehe Schilde rijen” 661 stuks. De kosten daarvan bedroegen onderscheidenlijk f 355,30, f 427,43, f 628,80, f 561,60, f 674,22, alzoo in totaal f 2.647,35. In verband met het bepaalde in artikel 35 der Leerplichtwet, werden deze prijzen ook ter beschikking gesteld van besturen van bijzondere scholen, voor zoover deze daartoe den wensch hadden te kennen gegeven. Aan die schoolbesturen werden van de bedoelde plaatwerken onderscheidenlijk uitgereikt 240, 463, 519, 720 en 498 exemplaren, tot een totaal bedrag van f 2.816,91. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 969