96 c. Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. Rjjksschooltoe- zicht. Bijzondere in richtingen tot opleiding van onderwijzers (essen). Rjjkskweek- school. Rij ksschooltoezicht Inspecteurs: Dr. G. H. Coops (Hoogere Burgerscholen); Dr. S. Elzinga (Hoogere Burgerscholen A [zelfstandige], Handel scholen en Handelsavondscholen, Hoogere Burgerscholen met 3-jarigen cursus, welke den onderhouw van Hoogere Handels- scholen vormen); M. F. Graafland (lichamelijke opvoeding). De afdeeling A van de Rijkskweekschool telde bij den aan vang van den cursus 19301931 in het tweede leerjaar 25 (7 m. en 18 vr.), in het derde 18 (6 m. en 12 vr.) en in het vierde 2-1 (3 m. en 21 vr.) leerlingen. Van de 24 candidaten legden 21 (2 m. en 19 vr.) met goed gevolg het eindexamen af; aan hen werd de akte als onderwijzer(es) uitgereikt, terwijl 18 vrouwelijke ge slaagden bovendien de aanteekening voor nuttige handwerken verwierven. 1 mannelijke en 1 vrouwelijke leerling konden aan het einde van het leerjaar niet tot een hoogere klasse worden be vorderd. De jeugdconcerten werden geregeld bezocht, terwijl eenige excursies werden gemaakt. De eerste klasse van de afdeeling B, waarvan de lessen plaats hebben op Woensdag- en Zaterdagmiddag, telde bij den aanvang van den cursus 24 (10 m. en 14 vr.), de tweede klasse 48 (29 m. en 19 vr.) leerlingen. Van de 23 mannelijke en 12 vrouwelijke leerlingen, die zich aan het examen voor de hoofdakte onder wierpen, slaagden er onderscheidenlijk 12 en 8. Het onder wijzend personeel bestond op 1 Januari 1931 uit 12 leeraren en 1 leerares. De bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen zijn de volgende: kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, genaamd „Christelijke Kweekschool”, door de Regeering erkend en ge subsidieerd als bijzondere kweekschool, Galvanistraat 118; kweekschool van de St.-Willibrordus-Vereeniging, Oude Mol straat 34; bijzondere normaallessen voor onderwijzers van de St.-Vin- centius-Vereeniging, Westeinde 99; bijzondere R.-K. Normaallessen, Kerklaan 1; kweekschool van het Haagsch Genootschap, Ant.-Duyck- straat 126; bijzondere Normaallessen, Alexanderplein 14; kweekschool, Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, Laan van Poot 353. MIDDELBAAR-, NIJVERHEIDS- EN HANDELSONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 96