41 6 Bibliotheek. Leerlingen. Jeugdeoncerten. Leerplan. 3 Leerlingen. Leermiddelen, bibliotheek. een bedrag van teekenpapier, krijt, inkt enz. verstrekt tot f 9.073,07, alzoo in totaal f 28.320,07. Voor het aanschaffen van leerboeken, kaarten en platen ten behoeve van de verdere inrichting van nieuwe scholen, werd uitgegeven f 2.119,13; uit het Gemeentelijk Magazijn werd daar voor aan schriften enz. verstrekt tot een bedrag van f 61,23, alzoo in totaal f 2.180,36. Voor het aanschaffen en onderhouden van boeken ten be hoeve van de bibliotheek der scholen voor uitgebreid lager onderwijs werd uitgegeven f 412,29. Voor elke school werd daar toe een crediet van ten hoogste f 75,verleend. Voor de aantallen leerlingen en de verdeeling dier leerlingen over de verschillende klassen raadplege men de staten aan het einde van het verslag. Bij drie van de vier jeugdeoncerten, welke voor de leerlingen van de scholen voor voorbereidend hooger- en middelbaar onderwijs in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden gegeven, was er gelegenheid plaats te geven aan een groep leerlingen der U.L.O. scholen, voor wie overigens de inleidende concerten bestemd zijn. Deze hadden plaats in de groote zaal van den Dierentuin, op 19 Februari en 6 Maart 1931. Op deze concerten werden o.a. de belangrijkste orkestin- strumenten gedemonstreerd, terwijl de orkestwerken zóó geko zen waren, dat karakter en klank van de instrumenten en in strumentengroepen goed uitkomen. Evenals de vorige jaren werden de inleidende concerten be zocht door de leerlingen, die het volgende jaar in aanmerking komen voor de hoofdreeks en door leerlingen der U.L.O. scholen. II. U.L.O.-Kopschoten B. In het leerplan voor de U.L.O.-Kopscholen B (oud: lager- onderwijs-Kopscholen), dat den 2en Augustus 1929 werd vast gesteld, is geen verandering gekomen. De uitgaven voor leermiddelen en bibliotheek ten behoeve van de U.L.O.-Kopscholen B zijn begrepen in die, opgegeven voor de U.L.O.-Kopscholen A. Voor de aantallen en de verdeeling der leerlingen over de verschillende klassen raadplege men de staten aan het einde van het verslag. Hieronder volgt een overzicht, naar den toestand op 31 De cember 1931, van de vreemde talen, welke aan deze scholen worden onderwezen, alsmede van de aantallen leerlingen, die aan dit onderwijs deelnamen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 970