sl sl SS <5 E rt 41 sl li Hf 9 s SS 3| s= «1 Aan de Avondnijverheidsscholen voor meisjes zijn speciale cursussen voor kook- en huishoudkunde ten behoeve van de leerlingen van het 7e leerjaar (L.O. Kopscholen) verbonden. In het aantal Avondnijverheidsscholen voor jongens (2) kwam in 1931 geen wijziging. Behalve de beide directeuren, waren op 31 December 1931 werkzaam: 14 leeraren in vasten dienst en 21 leeraren in tijde- lijken dienst. Als tijdelijk leeraar waren 9 wachtgelders werkzaam. De aantallen leerlingen bedroegen in 1931: S= De lessen aan de Avondnijverheidsschool voor jongens, ter voorbereiding tot de Visscherij- en Zeevaartschool te Scheve- ningen, werden wederom gegeven van 1 Januari tot 15 Juli en van 1 December tot 1 Januari. Evenals het vorige jaar werd aan het leerplan een motor- cursus voor schippers toegevoegd, ten doel hebbende de schip pers in korten tijd met de behandeling van den scheepsmotor op de hoogte te brengen, zoodat zij, zoolang er niet genoeg bekwame motordrijvers zijn, den motordrijver zoo noodig ge durende eenigen tijd kunnen vervangen. Onderwijs werd gegeven aan 5 aanvangsklassen en 2 vervolg- klassen ter opleiding tot motordrijver, aan 1 klasse ter oplei ding tot machinedrijver, aan 2 trawlbreiklassen, aan 2 klassen ter voorbereiding tot de Zeevaartschool en aan 1 klasse ter voor bereiding tot de Visscherij school. De cursus in de Engelsche taal is niet gehouden wegens te geringe deelname. In de maand April werd, onder toezicht van een commissie, bestaande uit vijf gedelegeerden, het examen voor motordrijver en trawlbreier af genomen. Het aantal candidaten voor het examen voor motordrijver en machinedrijver bedroeg 19, waar van er 17 slaagden. Voor het examen trawlbreier slaagden alle 9 candidaten. Aan het toelatingsexamen voor de Zeevaartschool te Scheve- ningen werd deelgenomen door 18 leerlingen der klasse „voorbe- ri VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Spionkopstraat 9 Zeezwaluwhof 26 268 88 21 6 22 6 262 97 21 6 255 87 21 6 1 October 1931. 1 April 1931. d~ 75 1 Januari 1931. 284 90 31 December 1931. ce-r S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 973