41 Is ■2 ï- eg 3 I c fi 3 -< 5 >4 I 11 en onderwijzend personeel. 5 s el &S De spraakgebrekkige leerlingen der scholen voor buitenge- Leerlingen woon lager onderwijs ontvingen, evenals vorige jaren, buiten de schooluren onderwijs in spreken, in aan elk dier scholen verbonden cursussen. In den hieronder volgenden staat wordt een overzicht ge geven van het aantal leerlingen der scholen voor buitengewoon lager onderwijs en het aan die scholen verbonden onderwijzend personeel- I 3 Het aantal leerlingen, dat in 1931 kosteloos onderwijs genoot aan de scholen voor buitengeivoon lager onderwijs, bedroeg 531. Op 31 December 1931 waren werkzaam 6 leerkrachten in Vakonder- handwerken en 4 pianobespelers(bespeelsters) voor het gymna- wijzers, stiekonderwijs. De resultaten van het onderwijs op de verschillende scholen Schoolge- voor buitengewoon lager onderwijs zijn over het algemeen be- bouwen enz. vredigend te noemen. De leeftijdsgrenzen der leerlingen waren 6 en 19 jaren. De schoolgebouwen waren over het algemeen in goeden staat; de schoolmeubelen zeer voldoende, terwijl de leer middelen in ruim voldoende hoeveelheid aanwezig waren. De kinderen maakten geregeld gebruik van het schoolbad. Door de zorg van de Vereeniging „Zorg voor het Achterlijke Kind” werden in 1931 pl.m. 75 kinderen voor ongeveer een maand uit gezonden naar een gezondheidskolonie te Ede. Ook werkten enkele leerlingen in de school- en kindertuinen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. 1 54 14 50 16 5 98 17 93 12 8 Totaal 202 168 819 63 62 1 Colenzostraat 6 Griftstraat 2 Hemsterhuisstr. 154 Hooftskade 194a (A) Hooftskade 194a (B) De-Réaumurstr. 43 Sloepstraat 76 Lijnbaan 38 (zeer zwakzinnigen) N. Schoolstr. 22b (slechthoorenden) 76 90 119 91 104 101 120 70 93 120 84 97 93 113 7 7 8 6 7 7 8 5 7 8 6 7 7 8 O O 2 kweekelingen. 7 o c 16 26 21 18 17 22 20 •gc&ig co CUCQ O L. >8^ IK! O co s? ■S.ÏÏ .2^ 853 g S S o E K c rt Q 5 22 23 20 25 24 30 27 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 975