41 12 Leerplan. Geneeskundige verzorging. Leerplan. Onderwijs aan zeer zwak zinnigen. Arbeids- onderwjjs. klassen. Het aantal leerlingen bedroeg 93. De oudste leerling was 16 jaar, de jongste 5 jaar. 20 leerlingen woonden buiten de gemeente ’s-Gravenhage. De resultaten van het onderwijs waren bevredigend. 1 jongen slaagde voor het toelatingsexamen voor de ambachtsschool en 1 meisje werd op een B.-K. U.L.O. school geplaatst. Het schoolgebouw en de schoolmeubelen zijn meer dan vol doende. Gemiddeld maakten 40 leerlingen wekelijks gebruik van het schoolbad. 5 leerlingen gingen naar een vacantiekolonie. In 1931 kwam geen verandering in het vast aangesteld onder wijzend personeel. In het leerplan zijn geen wijzigingen aangebracht. Als oorarts bleef aan de school verbonden Dr. L. H. F- Breed veld. Voor onderzoek meldden zich aan 21 kinderen, waar van er 14 als leerling op de school werden geplaatst, 5 leer lingen werd aangeraden zich te laten opereeren en 2 waren nog te jong. De nieuwe leerlingen waren allen lijdende aan ernstige hardhoorendheid. In 1931 werden op de school pl.m. 5800 consulten verleend. De driemaandelijksche gehooropnamen vertoonden belangrijke Leerplan. School voor sleehthoorende kinderen, gevestigd in het gebouw Nieuwe Schoolstraat 221», 8 kinderen. Aan verschillende scholen werd de proef betreffende het arbeidsonderwijs in denzelfden vorm als het vorige jaar met kraeht voortgezet. In het leerplan zijn geen wijzigingen aangebracht. De vorm van het onderwijs aan zeer zwakzinnigen bleef ongewijzigd. De school, gevestigd in het schoolgebouw aan de Lijnbaan 38, werd op 31 December 1931 bezocht door 56 leerlingen, nl. 29 jongens en 27 meisjes; de oudste leerling was 26, de jongste 6 jaar. Een 25-tal leerlingen maakt geregeld wekelijks gebruik van het schoolbad in de Hemsterhuisstraat. Het schoolverzuim is betrekkelijk gering; evenwel bij slecht weer grooter. Aan eenige leerlingen is door tusschenkomst van de Vereeniging „Zorg voor het Achterlijke Kind” een tramabonnement ver strekt. De arbeid in de werkklasse voor jongens was zeer bevre digend. Er werden 135 stoelen en 43 voetenbankjes gemat, 154 borstels, 5 netten en 20 zeilzwabbers gemaakt en verkocht. Een begin werd gemaakt met het vervaardigen van ruige matten. Het weven door de meisjes gaat zeer goed. Naast de geweven hand- en werkdoekjes worden kussenovertrekken vervaardigd en verkocht. Het leerplan bleef ongewijzigd. Op 31 December 1931 telde de school voor sleehthoorende VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 976