41 13 VERSCHILLENDE CURSUSSEN. In den hier volgenden staat wordt een overzicht gegeven van Onderwijs in de op de cursussen voor spraakgebrekkige leerlingen behandelde spreken aan kinderen. spraakgebrek- kige leerlingen. schommelingen, in vele gevallen afhankelijk van de weersge steldheid. De doofheid was bij 57 kinderen gezeteld in het middenoor, bij 36 in het binnenoor of in het centrale zenuwstelsel. Combina ties van beide doofheidstypen deden zich voor en vooral bij de zeer jonge patiëntjes was het dan dikwijls ondoenlijk om uit te maken, welk gedeelte van het gehoororgaan het ernstigst had geleden. Bij een onderzoek in October 1931 verstonden 8 kinderen op geen der beide ooren de luide spraak; 3 van hen zijn leerlingen der hoogste klasse. 68 kinderen verstonden de fluistertoon op een afstand van 1 m met geen der ooren, 7 kinderen verstonden de fluistertoon op een afstand van 1 m of meer met één oor, 6 kinderen verstonden de fluistertoon op een afstand van 1 m of meer met beide ooren, 12 kinderen verstonden de fluistertoon op een afstand van 2 m of meer met beide ooren. Tot de laatste groep behooren eenige kinderen, die ongetwij feld voldoende gehoorscherpte bezitten om het onderwijs op een gewone school met succes te volgen. De algemeene gezondheidstoestand was goed; 6 kinderen ver bleven gedurende eenige weken in een vaeantiekolonie. Het rapport van de Commissie voor de Nazorg voor de ont- Verschillende slagen leerlingen der openbare en bijzondere scholen voor buiten- commissiën. gewoon lager onderwijs is in het begin van 1931 verschenen. De Commissie werd bij besluit van 10 Maart 1931, met dankbetui ging voor de diensten in dezen aan de Gemeente bewezen, ont bonden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 977