41 15 1931 werden 19 candidaten af gevoerd, terwijl 6 bedankten wegens drukke werkzaamheden; dezen werden door anderen vervangen. Op 31 December 1931 bezochten 40 deelnemers den cursus; op de lijst kwamen nog 50 candidaten voor, die bij eventueele vacaturen aan een der cursussen voor plaatsing in aanmerking komen. OPENBAAR BEWAARSCHOOL- OF VOORBEREIDEND ONDERWIJS. waar- of voor bereidings scholen. De bewaarschool aan de Elboogstraat n°. 80a werd tijdelijk, Openbare be- in verband met de vervanging van de gewone kachels door gasverwarming, in de paviljoens aan de Peilstraat overgebracht. Op den len Maart 1931 werd de bewaarschool aan de Sche- veningschelaan 117 en op den len Mei 1931 die aan de Zuster straat opgeheven. Op dien datum is geopend de bewaarschool aan de Capadose- straat n°. 9; aan het einde van het schooljaar telde deze school 5 klassen. Met 1 September 1931 is aan de bewaarschool aan de Wilhel- minastraat n°. 20 (L.) in verband met de toeneming van het aantal leerlingen een 8e klasse toegevoegd. Van de bewaarschool aan de Paets-van-Troostwijkstraat n°. 83 zijn een drie-tal lokalen tijdelijk afgestaan voor bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Van het schoolgebouw aan de Nieuwe Schoolstraat n°. 20a zijn twee speellokalen en de spreekkamer afgestaan voor de vakcursussen voor werkeloozen. In overweging is de bevolking dezer school over te plaatsen naar de school aan de Kerkstraat n°. 13. Nog is de bewaarschool aan de Zeezwaluwrstraat uitgebreid met 2 klassen, welke, in afwachting van het gereedkomen van de bewaarschool aan de Tholenschestraat, in de school aan de Tesselschestraat zijn ondergebracht. Den 15en October 1931 is het aantal klassen van de bewaar school aan het Vaillantplein van 7 op 6 teruggebracht. Plannen voor den bouw van een kleine bewaarschool op een terrein, gelegen nabij Oud-Rosenburg, zijn in voorbereiding. Ter beperking van kinderziekten werd, op advies van de af- deeling Geneeskundig Schooltoezicht van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst, in enkele scholen, waar vele ziektege vallen voorkwamen, de maatregel toegepast om kinderen, die nog geen mazelen hadden gehad voor korten tijd naar huis te zenden. Sluiting van een school of van enkele klassen is even- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 979