97 scholen. Handelsscho- len enz. Nijverheidsonderwijs. Inspecteur-generaal: Ir. G. Hofstede. Inspecteurs: M. J. van Alphen de Veer (zeevaart-, visscherij- en binnenscheepvaartscholen); G. A. Groote Haar (dag- en avondscholen en -cursussen voor ambacht en handwerk, am- baehts- en teekenonderwijs enz.)Mej. M. M. A. Michels (scholen voor huishouden, landbouwhuishouden, vrouwelijke handwerken en maatschappelijk werk). Voor de samenstelling der Commissiën van Toezicht op het Commissiën van Middelbaar Onderwijs wordt verwezen naar het verslag van het Toezicht. Voortgezet Onderwijs (bijlage 43, bladz. 3 en 5). Voor de samenstelling van de Commissie van Toezicht op de Visscherijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen wordt verwezen naar het verslag dier Commissie (bijlage 44, bladz. 4). De 8 openbare hoogere burgerscholen telden bij het begin Hoogere Burger- van den cursus 1931/1932 te zamen 2 033 leerlingen (1290 jongens en 743 meisjes). Het aantal leerlingen van de 4 bijzondere hoogere burger scholen bedroeg op 15 September 1931 1 070 (914 jongens en 156 meisjes). Het aantal leerlingen van de twee openbare handelsdag- scholen was op genoemden datum 484 (331 jongens en 153 meisjes), dat van de 4 Gemeentelijke handelscursussen op 31 De cember 796 (479 jongens en 317 meisjes) en dat van de 4 bijzon dere handelscursussen op denzelfden datum 679 (397 jongens en 282 meisjes). Gedurende het cursusjaar 1930/1931 telden de ver schillende cursussen van de Centrale School voor Machineschrij- ven 773 leerlingen (390 mannen en 383 vrouwen). Voor nadere gegevens betreffende het middelbaar- en han delsonderwijs, alsmede de Centrale School voor Machineschrij- ven, wordt verwezen naar het verslag van het Voortgezet Onder wijs (bijlage 43). Op 2 Januari 1931 bedroeg het aantal leerlingen van de Visscherij- en Visscherijschool 10, dat van de Zeevaartschool op 31 December Zeevaartschool. 1931 162. In het verslag van de betrokken Commissie van Toezicht (bijlage 44) worden nadere gegevens omtrent deze school aan getroffen. Gedurende het afgeloopen jaar werden voor het avond- Avondnyver- njjverheidsonderwijs 891 leerlingen ingeschreven; de gelegen- heidsscholen. heid tot inschrijving werd als gewoonlijk bekend gemaakt. Op de 7 avondnijverheidsscholen voor meisjes waren op 31 De cember 1931 908, op de 2 avondnijverheidsscholen voor jongens 342 leerlingen aanwezig. De avondnijverheidsschool voor jon gens, ter voorbereiding tot de Visscherij- en Zeevaartschool, telde op 1 Januari 1931 148 leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 97