41 17 Totaal De directrice der Leerschool Van-der-Wyckstraat ong. Zeezwaluwstraat 4 Zusterstraat ong. Seheveningschelaan 117 Wilhelminastraat 20 (L.) voor bewaar- schoolonder- wijzeressen. com missie voor be- waarschool- akte-examens. voor Bewaarschoolonderwijze- Leerschool ressen, die in 1930 was benoemd, trad 15 Februari 1931 in functie. Op 1 Januari 1931 bedroeg het aantal leerlingen van de be staande opleiding 78 en op 31 December 1931 51. 2 Maart 1931 vingen de lessen in de dagschool aan met 7 leer lingen. Tot de nieuwe eerste klasse met September werden 22 leerlingen toegelaten; op dien datum bedroeg het aantal leer lingen der 2e klasse 10. Op 31 December 1931 bedroeg het totaal aantal leerlingen in klasse 1 en 2 onderscheidenlijk 18 en 10. Aan de examens van de Gemengde Commissie voor de be- Gemengde waarschoolakte-examens namen deel voor de akte A 17 candi daten, van wie 16 slaagden, voor de akte B 24 leerlingen, van wie 22 slaagden. Van de 41 candidaten, die zich voor de examens hadden opgegeven, slaagden er 38, dus 92 Bij de Gemengde Commissie voor Bewaarschoolakte-examens voor de gemeenten Rotterdam, ’s-Gravenhage, Arnhem, Gro ningen en Schiedam hebben zich voor de akte A (onderwijzeres) 148 candidaten aan gemeld, van wie er 120 slaagden; voor de akte B (hoofdonderwijzeres) 123 candidaten, van wie er 93 slaagden. In de Gemengde Commissie hadden zitting voor de gemeente ’s-Gravenhage, als leden: de heeren C. W. Valken, A. Brummel, H. J. van der Kraan en de dames Mevrouw A. C. Klooster, Mejuffrouw S. J. Haas en Mejuffrouw S. B. M. Crombet; als plaatsvervangend lid Mejuffrouw A. M. Starke. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. 4 280 14 5 802 6 010 238 Seheepersstraat 188 Scheldestraat 122 Spilstraat 25 Vaillantplein 17 Vlietstraat 10 Westduinweg 40 Winterweg 6 Aantal leerlingen op 31 Decem ber 1931. 265 120 216 249 133 238 67 72 353 23 1 2 2 62 20 1 Januari 1931. 268 140 218 240 147 236 56 35 287 90 9 252 Aantal candidaten voor den volgenden cursus, ingeschreven op 31 December 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 981