41 18 Gebouwen. Museumlessen. Tentoon stellingen. GEMEENTELIJK MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS EN SCHOOLBIOSCOOP. Hoewel het nieuwe gebouw in de Hemsterhuisstraat in hoofd zaak voldoet, ontbreekt toch nog een en ander. Er is gebrek aan leslokalen, in het bijzonder aan een leslokaal voor natuur kunde, dat meer leerlingen kan herbergen en de ruimte voor de fotografische afdeeling is te klein. De ventilatie in de groote zaal is evenals de verwarming van de filmcabine en van de filmwerkplaats nog onvoldoende. De overlast, die ondervonden wordt van de bewoners der Zorgvlietstraat, is groot. Het regel matig weghalen van het vuil, dat op de binnenplaats geworpen wordt en het ontsmetten daarvan brengt groote extra-kosten met zich mede; verhooging van den achtermuur is dringend noodig. De tentoonstelling „Schrijven en drukken, voorheen en thans” werd nog enkele weken in 1931 voortgezet. Daarop volgde een tentoonstelling van „Nieuwe Aanwinsten”, bedoeld als demon stratiemateriaal voor onderwijzers. In de maand November organiseerde de Jeugdbond voor Natuurstudie een zeer geslaag de herfsttentoonstelling. Op 2 December werd de Electrieiteitstentoonstelling door den Wethouder van Onderwijs geopend. Deze bestaat uit een ge deelte, waar een reeks proeven, die de leerlingen en bezoekers zelf kunnen nemen, de hoofdbeginselen der practische electrici- teitsleer demonstreeren en een gedeelte, waar de toepassing in bepaalde groote bedrijven getoond wordt. Veel medewerking werd ondervonden van den heer Kamerbeek, directeur der Hoogere Burgerschool aan den Nieuwe Duinweg, van de direc ties van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf en den Gemeente lijken Telephoondienst, de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramwegmaatschappij, de Nederlandsche Staatsmijnen, Philips’ fabrieken te Eindhoven en de Nederlandsche Vereeniging voor Huisvrouwen, benevens vele andere firma’s en particulieren. Op 23 en 24 December hield de Nederlandsche Genetische Vereeniging een tentoonstelling, die door klassen van Middel bare scholen werd bezocht. Het zijn vooral de aanvragen voor de museumlessen, die zoo in het bijzonder zijn toegenomen. Naast de series Dierkunde, Menschelijk Lichaam en Volkenkunde is de nieuwe serie Na tuurkunde zeer gevraagd; aangedrongen wordt van de zijde der scholen op verdere uitbreiding dezer series en op het maken van een goede serie Aardrijkskunde, Geschiedenis, Nijverheid en Industrie. In totaal werden 818 museumlessen gegeven; het hoogste aantal in het gebouw Hekkelaan heeft 229 bedragen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 982