41 Deze bleven verdeeld in de zg. seriefilmlessen, die volgens Filmlessen. vast rooster aan alle ingeschreven scholen gegeven worden en de zg. vrjje-filmlessen, die naar keuze gegeven worden aan de scholen, die deze altijd beschikbare films aanvragen. Als seriefilmlessen werden gegeven voor de zesde klassen: Van boom tot courant (vervolg van 1930), Sven Hedin, deel I en II, Langs den Nijl naar het hart van Afrika; voor de vijfde klassen: Maja de Bij, deel I en II, Zeeland- Het aantal vrije filmlessen bedroeg 197 (in 1930 139). Het totaal aantal bezoeken aan het Museum bedroeg 31 766 (in 1928, laatste geheel geopende jaar in de Hekkelaan 19 995), wat dus een vooruitgang beteekent van 63 Hiervan waren 21987 leerlingen met 1 067 geleiders, 4 882 betalende en 3 830 niet-betalende bezoekers. Het totaal aantal bezoeken aan de filmlessen bedroeg 87 466 Bezoek, en wel 80 611 leerlingen met 3 258 geleiders en 3 597 volwassenen. 26 October werd het Museum bezocht door het College van Burgemeester en Wethouders, den Raad der Gemeente, benevens verschillende directeuren van Gemeentebedrijven, ter gelegen heid van een demonstratie van films der bedrijven van de Ge meente. Veel belangstelling en druk bezoek ondervonden de cursus- lessen over electriciteit en radio, door den heer Swierstra, leider van Philips’ Demonstratiezalen te Amsterdam, voor onderwij zers gegeven. De collecties werden uitgebreid met een aantal geschenken en Verzamelingen, bruikleenen; vooral de aanwinsten op het gebied der Volkenkunde en de vroegste geschiedenis van Nederland verdienen vermelding. De heer C. Jolmers, die reeds in 1930 kort na zijn tijdelijke Personeel, benoeming ziek werd, overleed 1 Augustus 1931. De heer G. Snooy, gedurende de ziekte van den heer Jolmers als tijdelijk plaatsvervanger aangewezen, bleef als zoodanig werkzaam tot October. Met ingang van 16 September werd de heer H. J. J. Dessens, onderwijzer bij het uitgebreid lager onderwijs, benoemd tot docent-conservator le klasse aan het Museum van het Onderwijs en den Schoolbioscoop. GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. Het jaar 1931 kenmerkte zich door zeer goede uitkomsten. Algemeene Door de beschikbaarstelling van een terrein aan den Schimmel- opmerkingen, weg en tegen het einde van het jaar door een belangrijke uit breiding van den tuin aan de Mient nam het aantal tuintjes zeer toe. 19 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 983