41 20 De voorbereidende werkzaamheden als bemesten, freezen, spitten, snoeien en planten konden door het uitblijven van vorst geregeld voortgang vinden, zoodat de kinderen ongeveer half Maart hun tuintjes gereed vonden. Alleen de tuin aan den Schimmelweg, waarvan het inrichtingsbesluit in Juli werd ge nomen, kwam eind Augustus in gebruik. Het aantal tuintjes, door leerlingen van het 5e en 6e leerjaar der omliggende openbare en bijzondere scholen aangevraagd, bedroeg in totaal 5 612 en overtrof het beschikbare getal (3 619) met ongeveer 2 000. Gemiddeld kon aan bijna 63 der aan vragen worden voldaan. Voor de tuinen aan de Seinpoststraat (15 Herman-Costerstraat (26 Laakweg (32 Hilde- brandplein (40 was dit getal minder gunstig. Het bezoek der leerlingen was, niettegenstaande het vaak minder gunstige weer, zeer goed, zooals uit de volgende cijfers kan blijken. Aanvragen om tuintjes. V oorbereidende werkzaam heden. Dagelijks waren de tuintjes opengesteld van I6V219 uur (Zaterdags tot 17 uur), terwijl Woensdags en Zaterdags de lessen om 14 uur aanvingen. Deze lessen werden gegeven aan groepen van 3040 leerlingen gedurende 2 uur per week aan elke groep. Van de gelegenheid om ook buiten de lesuren den tuin te bezoeken, werd door de leerlingen gaarne gebruik gemaakt. Het drukst bezocht werden de tuintjes aan het Hildebrand- plein, de Seinpoststraat, de Herman-Costerstraat, resp. met 90, 85 en 75 bezoeken per kind en per seizoen. Op den tuin voor de rijpere jeugd aan de Cornelis-de-Witt- de rijpere laan (vroeger Stadhouderslaan), welke door den museumbouw tot geringe afmetingen is teruggebracht, werd door 135 contri- bueerende tuiniers met animo en succes getuinierd, waarvan het uiterlijk der tuinen blijk gaf. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. TUIN. 206 209 656 3 619 Totaal Tuinen voor jeugd. Bezoek der kinderen. Mient Herman-Costerstraat Adelheidatraat Laakweg Hildebrandpleln Zuiderpark Seinpoststraat Schimmelweg Corn.-de-Wittlaan (tuin voor de rijpere jeugd) 889 180 568 190 302 994 104 186 Totaal aantal bezoeken der kinderen. 61 581 13 501 20 563 13 447 27 367 49 170 8 884 3 696 (in 2 maanden.) 11 447 1 Aantal tuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 984