41 21 Door vertrek van een der leiders en ontslagaanvrage van Leiding, een leidster om gezondheidsredenen, bedroeg het aantal manne lijke en vrouwelijke leerkrachten resp. 28 en 1. In de vacature werd door aanstelling van een tijdelijke leerkracht voorzien. Het bezoek der schoolklassen aan de voor onderwijs inge- Klassebezoek. richte tuinen bedroeg in totaal 735 klassen met 16 921 leerlingen (tegen 641 klassen met 14 290 leerlingen in 1930). De tuin aan de Seinpoststraat, voor ’t eerst gedurende een geheel seizoen voor enkele dagen per week voor klassebezoek opengesteld, werd bezocht door 126 klassen met 3 369 leerlingen. Van de gelegenheid, om in een viertal demonstratielessen Demonstratie- de bewerkingen van het vlas, het winnen van den honing, het lessen, dorschen en wannen van granen en het werk in de touwslager ij te leeren kennen, werd op verschillende tuinen door zeer vele klassen gebruik gemaakt. In het afgeloopen jaar werd op zes tuinen onderwijs in de Onderwijs, natuurlijke historie van planten en dieren gegeven. Gedurende enkele maanden stonden twee tijdelijke leerkrachten daarin de gewone onderwijskrachten bij. Sommige begeleidende onder wijzers gaven bij voorkeur zelf het onderwijs aan hun klasse. Aan de scholen werden 7 berichten over den stand der ge wassen en den tijd der demonstratielessen verzonden, waardoor het meest geschikte tijdstip van bezoek voor iedere klas ge kozen kon worden. Het personeel bestond uit vijf vastaangestelde tuinlieden en Tuinpersoneel. één tijdelijke plantsoenwerker, die in het drukst van de werk zaamheden door losse werklieden werden bijgestaan. Het voor onderwijs in de botanie bestemde gedeelte van de Andere tuinen, tuinen bij Gymnasia en Hoogere Burgerscholen, werd waar noodig wederom door den dienst der Gemeentelijke School- en Kindertuinen verzorgd. Verder werd een randbeplanting aangebracht bij de speel plaats aan de school Mient 275. Een aantal inrichtingen van Middelbaar, Uitgebreid Lager en Lager Onderwijs ontving bij voortduring materiaal voor lessen in botanie, terwijl ook voor examens voor Voorbereidend en Lager Onderwijs planten werden verstrekt. Aan een 25-tal scholen werd op verzoek een deel van de geoogste granen e.a. cultuur gewassen afgestaan. Door de horti van Delft, Leiden en Groningen werden even als vorige jaren, welwillend zaden voor de botanische randen beschikbaar gesteld. Van de gelegenheid tot bezichtiging der tuinen -werd door Bezoeken. 2432 ouders en belangstellenden gebruik gemaakt. Door de minder VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 985