41 22 Maandblaadje. SCHOOLKINDERBADEN. In 1931 zijn de volgende aantallen baden verstrekt: Het aantal baden is in het afgeloopen jaar met 13 968 toe genomen. De Commissie van Toezicht op de Schoolbaden heeft in het afgeloopen jaar één keer vergaderd. In hare samenstelling kwam eenige wijziging. De vacature, ontstaan door de ontslagname van den heer S. de Vries werd vervuld door den heer J. J. van Lochem, gedelegeerde van het badhuis Hemsterhuisstraat; de vacature, ontstaan door de ont slagname van den heer J. P. Schüngel werd vervuld door den heer C. G. A. Leyenzapf, gedelegeerde voor het badhuis Loos- duinen. Het aantal leden der Commissie bleef zoodoende 12. De secretaresse Mej. J. Martens nam ontslag als zoodanig; in haar plaats werd gekozen de heer W. W. Braam. In het afgeloopen jaar waren 7 badhuizen in gebruik. gunstige weersgesteldheid bleef deze openstelling tot één Zater dag en Zondag beperkt. Door Schooltoezicht en leiding der School- en Kindertuinen te Delft werd een bezoek gebracht aan den tuin aan de Mient om nader kennis te maken met inrich ting en werkwijze. In het geïllustreerde maandblaadje „de School- en Kinder tuinen” werden voor de leerlingen gedurende den zomer op onderhoudende wijze onderwerpen uit het leven van planten en dieren behandeld, terwijl in de winternummers onderwerpen, de inrichting der tuinen betreffende, aan de orde kwamen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. BADHUIZEN. Meisjes. Totaal. Aantal bad huizen. Algemeen over zicht van het aantal baden. Commissie van Toezicht. Nieu we-Havendwarsstraat Hemsterhuisstraat Noorderbeekdwarsstraat Duinstraat Spionkopstraat Julianastraat (L.) Jan-van-Go jenstraat Totaal 1931 1930 1929 1928 1927 140 888 134 752 121 727 135 904 127 944 15 553 16 005 22 191 15 035 24 330 8 822 38 952 117 839 110 007 96 294 103 326 93 413 10 226 13 148 17 866 12 885 21 165 9 398 33 151 258 727 244 759 218 021 239 230 221 357 25 779 29 153 40 057 27 920 45 495 18 220 72 103 Aantal verstrekte baden. Jongens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 986