41 23 Een aantal scholen, dat aanvankelijk gebruik maakte van de badhuizen Spionkopstraat en Nieuwe-Havendwarsstraat, maakt thans gebruik van het badhuis Jan-van-Go jenstraat. Ook het schoolzwemonderricht deed zijn invloed gelden. Naarmate dit toeneemt, vermindert het aantal douchebaden, daar aan de kinderen, die zwemles krijgen, in dezelfde week geen douchebad wordt verstrekt. In het afgeloopen jaar hebben de leerlingen van 42 gewone lagere scholen, 10 kopschoten, 1 bijzondere school, 1 buitenschool en 1 openluchtschool, totaal 55 scholen aan de baden deelge nomen. Aan de leerlingen der kopschoten, die na schooltijd baadden, werden 17 374 baden verstrekt, dus 1196 meer dan in 1930. Met betrekking tot het gemiddeld aantal genomen baden, kan worden opgemerkt, dat de buitenschool aan de Doorniksche- straat 8 en de openluchtschool Leyenburg de hoogste cijfers behaalden, nl. respectievelijk 40,4 en 39,9. De leerlingen dezer scholen werden per autobus naar en van het badhuis vervoerd. In het badhuis in de Contrölewoningen, werden door de leer lingen van de Dr. Moutonschool, Winterweg 8, na 1 April 1931 genomen 1 589 baden. De navolgende staten geven een overzicht van de aantallen der in de verschillende badhuizen verstrekte baden, een en ander verdeeld naar de scholen, waarvan de kinderen afkomstig zijn. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Totaal. 1928. 1931. A+ B Jongens.Meisjes. 15 553 20 698 21 301 1 362 2 179 1 676 2 931 1 097 1 719 2 005 1 537 1 047 25 779 33 734 35 140 2 386 3 997 3 214 4 870 1 717 2 952 2 979 2 022 1 642 14 12 17 32 10 12 25 14 13,5 13 20 30 8 14 20 15,5 Totaal 1931 1939 1929 17 13 20 30 8,5 17,3 11,3 19 13 13,5 11,7 18,4 26,4 7,1 22,5 18,5 22,5 9 1929. Gemiddeld aantal baden per leerling. 1930. 10 226 13 036 •-.3 839 School, welke aan het zwemonderrieht heeft deelgenomen. School Zwarteweg B is 1 October 1931 opgeheven. Badhuis Nieuwe-Havendwarsstraat. 1 024 1 818 1 538 1 939 620 1 233 974 485 595 Hoefkade 101 Hoefkade 99, A B Zwarteweg 63, A B1) Lepelstr. 6 Zwetstr. 22, Bezemstr. 3 B Bezemstr. 3 C Griftstr. 2, B.L.O. Tullinghstr. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 987