98 Totaal .3142 Ambachtsscho len. Industrieschool, -cursus. 510 687 187 912 846 Het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41, bladz. 8) bevat nadere gegevens omtrent deze scholen. De 3 ambachtsscholen van de Vereeniging „De Ambachts school te ’s-Gravenhage” zijn gevestigd: Nieuwe Haven no. 95, de-la-Rejjweg no. 168 en Zwaardstraat no. 6 (sedert 8 October 1931); directeuren zijn onderscheidenlijk: A. van der Veen Vonk, J. L. G. Faber en A. F. W. Verdu. De 2 avondteekenscholen der Vereeniging worden gehouden in de gebouwen der le en 2e ambachtsschool en in verscheidene van de Gemeente gehuurde schoollokalen. Het aantal leerlingen bedroeg le ambachtsschool 2e 3e le avondteekenschool 2e Wegens gebrek aan plaats konden bij den aanvang van het nieuwe schooljaar der ambachtsscholen 211 jongelieden niet geplaatst worden. Het schoolgeld werd geregeld naar de financieele draag kracht der ouders; voor 264 leerlingen werd vrijstelling van betaling van schoolgeld verleend. Behalve de directeuren waren aan de le ambachtsschool 30, aan de 2e 32 en aan de 3e 9 leeraren, aan de le avond teekenschool 48 en aan de 2e 43 leeraren verbonden. Uitgereikt werden bij het verlaten van de school: le ambachtsschool: 50 prijzen waaronder 1 Snouck-Hur- gronje-prijs en 129 getuigschriften; 2e ambachtsschool: 65 prijzen waaronder 2 Godonprijzen en 3 Snouck-Hurgronje- prijzen en 187 getuigschriften; 3e ambachtsschool: 21 prijzen; le avondteekenschool: 52 getuigschriften; 2e avondteekenschool: 52 getuigschriften. R.-K. Ambachtsschool „St. Joseph”. Het aantal leerlingen van de dagschool bedroeg op 31 December 1931 308, dat der avondschool 320. Behalve de directeur waren aan de dagschool 15 en aan de avondschool 21 leeraren verbonden. Bij den aanvang van den cursus 19311932 bedroeg het aantal leerlingen der Industrieschool voor meisjes 344, t.w. in de verschillende klassen 169 en van de cursussen 175. Van de 32 leerlingen der 3e klasse ontvingen aan het einde van den cursus 19301931 27 het einddiploma. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 98