I 41 29 BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. SCHOOLT AND VERZORGING. Aan de vier centra voor schooltandverzorging Griftstraat 2, Colenzostraat 6, Frans-Halsstraat 93 en Doornstraat 170 werden met ingang van den cursus 1931/32 toegevoegd een centrum in het schoolgebouw Roggeveenstraat 2 en een centrum daartoe voor het eerst gebouwd in het nieuwe schoolgebouw Brester- straat, terwijl er bij den bouw van de school van-Heutszstraat rekening mede werd gehouden, dat daar in de toekomst een centrum zal kunnen worden gevestigd. Bij schrijven van Burgemeester en Wethouders van 7 Sep tember en 18 December werden alle openbare lagere scholen, waarbij dit nog niet plaats had gehad, aangesloten en alle bijzondere lagere scholen in de gelegenheid gesteld zich aan te sluiten. Als resultaat van zes jaar schooltandverzorging zijn nu aangesloten alle openbare lagere scholen, alle scholen voor openbaar buitengewoon lager onderwijs en 45 bijzondere lagere scholen. Waarschijnlijk zal voor de naaste toekomst volstaan kunnen worden met toevoeging van een 7e centrum in de buurt van de Mient. Alhoewel van de zijde van het gezin nog een en ander ont breekt aan de medewerking, mag toch de schooltandverzorging als geheel, als geslaagd worden beschouwd. Voor verdere gegevens betreffende de schooltandverzorging en voor de uitkomsten van het medisch-hygiënisch schooltoe zicht in het algemeen wordt verwezen naar het jaarverslag van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst (bij lage n°. 38 van het Gemeenteverslag). Op 31 December 1930 waren er in totaal 169 bijzondere scho- Gewoon en uit- len, waarvan 4 niet-gesubsidiëerde. gebreid Jager Gedurende het jaar 1931 werden bijzondere scholen voor onderwijs, gewoon lager onderwijs geopend (1 September) aan de Storten- bekerstraat 179 en den Winterweg 8. Opgeheven werd de bijzondere niet-gesubsidiëerde school aan de Willemstraat 69 (1 September). Verplaatst werd met 1 September de school voor lager onder wijs aan de Hoefkade 623 naar het gebouw van-Beyerenstraat 58 en de school voor lager.onderwijs aan de Stortenbekerstraat 179 naar het gebouw van-Beyerenstraat 56; met 3 November de lagere school, welke tijdelijk was ondergebracht in de Anna-van- Buerenstraat 156 naar het gebouw van-Heutszstraat 12 en met VERSLAG LAGER ONDERWIJS. K'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 993