41 30 1 September de schooi voor uitgebreid lager onderwijs aan de van-Blankenburgstraat 71 naar het gebouw Doornstraat 118. Op 31 December 1931 bedroeg het totaal aantal bijzondere scholen 170, waarvan 3 niet-gesubsidieerd. Aan het einde van het verslag komen tabellen voor betref fende de aantallen leerlingen der bijzondere scholen. Het aantal leerlingen, dat in 1931 aan de bijzondere lagere scholen kosteloos onderwijs genoot, bedroeg voor de scholen voor gewoon lager onderwijs 13 570 en voor de scholen voor uit gebreid lager onderwijs 545. Voor de in aanbouw zijnde scholen wordt verwezen naar den hierna volgenden staat, waarin tevens een overzicht is opge nomen van de in 1931 tot den Gemeenteraad gerichte aanvragen om medewerking, als bedoeld in artikel 72 der Lager-onderwijs- wet 1920. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Stichting van nieuwe scholen. ge- Medewerking verleend. Medewerking verleend. Vereeniging tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeer den Grondslag. Stichting school aan den Westduin- weg of in Duindorp. Vereeniging tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeer den Grondslag. Stichting school in het Zuiderpark of in het centrum der stad. Vereeniging van Vrouwen tot Be vordering van Huiselijk Geluk. Stichting school in de omgeving van de Weissenhruehstraat. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Familie (beheer der school thans overgedragen aan het B.-K. I Kerkbestuur der Parochie van de H. Theresia van Kind Jezus). Beschikbaarstelling van den begane- grondverdieping van het schoolge bouw aan de Weesperstraat hoek Hilversumsehestraat. Stand van de behandeling der aanvrage. Medewerking verleend. Van het openbaar schoolgebouw aan de Weissenbruchstraat no. 190 zal een gedeelte in bruikleen wor den afgestaan. Medewerking verleend. Het heele schoolgebouw is thans bij laatstgenoemd Kerkbestuur in gebruik. Aanduiding van den aanvrager en het gevraagde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 994