2 lage VERSLAG van het Boetenfonds over het jaar 1936. a. f 261,— b. c. d. 1.046^- 21,— 11 In de hiernevens genoemde Commissie werd in het jaar 1936 Commissie, be de heer C. Guyt (Alg. Ned. Chr. Ambtenaarshond) vervangen door den heer W. J. van Dijek (A. R. K. A.), op grond van een door de vakvereenigingen, welke recht op vertegenwoordiging in de Centrale Commissie van Overleg hebben, samengesteld rooster. doeld in art. 4, 2e lid, van de Verordening op het Boeten fonds. Ten laste van het jaar 1936 werden na ingewonnen advies Werkzaamheden, van genoemde Commissie uitkeeringen uit het fonds verleend tot een totaal bedrag van f 1.635,Betaald werd: in 16 gevallen voor de aanschaffing van een uitzet, te zamen in 41 gevallen voor de aanschaffing van een kunst gebit (waaronder een geval, waarvan het bedrag ad f 36,— reeds ten laste van 1935 is gebracht), te zamen in 1 geval voor de aanschaffing van maatschoenen in 1 geval voor de aanschaffing van een kunstoog in 1 geval voor de aanschaffing van een atmos- apparaat 51,— Teruggestort werd een bedrag van f 0,19, omdat de persoon, voor wien de uitkeering bestemd was, niet ten volle over het bedrag daarvan beschikt had. In genoemd bedrag van f 1.635,is begrepen een bedrag van f 281,aan uitkeeringen, die in de laatste maanden van het jaar 1936 zijn toegekend, maar waarvan de uitbetaling niet in het verslagjaar plaats vond, omdat toen nog niet voldaan was aan de inmiddels ten opzichte van verzoeken om bijdragen in zake aanschaffing van tandprotheses ingevoerde verplichting tot het overleggen van een verklaring, waaruit blijkt, dat de aflevering van een kunstgebit inderdaad heeft plaats gehad. Het bedrag van f 281,—, ten laste gebracht van 1936, zal dus, indien e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 100