Bijlage 3 Stand der Gemeentelijke Fondsen. Naam van het fonds. f 5.051.384,23 34.153,82 f 5.017.230,41 77 f 65.070,36 696.068,74 77 7.401,12 7.401,12 77 77 77 7? 294.710,38 51.126,88 243.583,50 77 591.957,92 518,87 592.476,79 737.117,35 77 77 936.212,74 41.584,02 977.796,76 77 77 7? 77 77 77 77 Totaal f 18.398.078,63 f 688.947,44 f 829.799,17 f 18 257.226,90 2.197.435,43 2.418.181,59 Stand op 31 Dec. 1936. 13.666,68 618,11 70.087,92 1.569.565,69') 2.863.753,092) 2.288.290,16 2.529.213,37 2.306.683,04 2.568.238,12 77 7 295.514,97 77 1.073.895,77 Stand op 31 Dec. 1936. 90.854,73 111.031,78 292.423,75 I 28.556,16 630.998,38 f Fonds voor ambtenaars-eigen- pensioenen Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Onge vallenwet 1901 (1921) Fonds voor uitkeering aan per soneel, vallende onder de Verord. no. 10 van 1927 Boetenfonds Brandverzekeringsfonds Fonds voor de verzamelingen van Kunst en Wetenschap Boekenfonds voor Middelbaar en voorbereidend Hooger Onderwijs i Reservefonds ter zake van den woningbouw en de woning- exploitatie I Onderhoudsfonds ter zake van de woningexploitatie Reservefonds van de productie bedrijven v. h. Grondbedrijf v. d. uitgegeven terreinen Erfpachtsfonds Reservefonds v. d. Gem. Hypo theekbank v. h. Noodhypo- thekenfonds v. h. Rijkshypo- thekenfonds Vermeerderd Verminderd in 1936 met in 1936 met .d'k bedrag is by de begroeting voor 1937 beschikt tot een bedrag van f 1.845.000,— voor dekking van eelig slot van den dienst 1935. 'egroot^ dtek>8draf iS de beBrooting v00r 1937 tot een bedrag van f 1.000.000,— beschikt ten behoeve van 306.090,43 29.174,27 1.143.983,69

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 103