Btflage 7 Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleeningen (uitgezonderd oorschotten, bouwcredieten en voorschotten, verleend aan Woningbouwvereenigingen op grond van de Woningwet). i j Rente- L D NEME R. f 220.000, f 4 8.923,73 1942 11.042,08 32.625 1 258, Idem. 4 1943 Idem. 1.066,47 13.521,88 16 Oct. 1911 (Bijl. 1157i. 30.000,— 4 1948 men en 4.000, 2.310,86 41 2 Idem. 120,58 1948 250.000, 107.250, inrichting 5>/4 i 7.000, Bouw 1948 en n van een wasscherij. 838.803,67 799.438.68 8.502,35 4 1975 10 Maartl924(Byi. 114). 5 31.066,78 I 498.256,24 I 43/< 520.000,— 3.554,92 1979 41/2 van tram- 163.355,81 dr(jf H.T.M. lijnen. 3) 1 7R 29.791,72 n Idem. Idem. 4»/2 51.927,91 n 1.800, 3.000, 400, n 1008. 4.500,— 2.925, 4 1943 n 59.260,94 w n 13 Juli 1936 (Bijl. 348) 41/j n n Raadsbeslu t en No. der Bijlage. Bouw en inrichting van een ziekenhuis. Stichting van een ten- toonstelli n gsgebouw. breiding der bachtsschool. uit- am- 15 Mei 1938 (Byl. 289) en 1 Oct. 1934 (Byl. 489). rente loos. .’er. „Afd. van het sTed. Roode Kruis s-Gravenhage”. 5) 1.125,— crediet 350.000, Restant der schuld na de aflos sing over 1936 Jaar, waarin de lee- ning ge heel zal zijn af- gelost. Crediet ter betaling van het verschil tus- schen den verschul- digden erfpachtsca- non en den canon, door B en W. be paald, indien de grond voor woning- doeleinden gebruikt zou zyn. 24 April 1933 (Byl. 236). rente- Aankoop en exploi tatie van gronden. 487.758,82 Voor het afbreken, overbrengen en we- deropbouwen v. h. Sumatrabuisei' ryst- schuurtje in het W estbroekpark”. i 15 Maart 1909 (Byl. 1157 ’08). bileering der school. I 22 Febr. 1915 (Byl 117). j i 31 Jan. 1921 (Byl. I I 1482 en 2 Nov. 1925 (Byl. 858). crediet 135.500, 235.105,- 8 Aug. 1932 (Byl. 427) en 12 Dec. 1932 (Byl. 689). I percen- I tage. 62.233,20 i f N.V. Tentoonstel- ‘>ebouw„Hout- 4) 1.583.382,58 N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie. Oorspron kelijk bedrag der leening. Bedrag der aflossing over 1936. Haagsche Jeugd- berberg-Stichting. 27 Febr. 1922(Bijl. 165), 16 Nov. 1925 (Byl. 910) en 27 April 1930 (Bijl. 277). böp. Wasscherjj. '.A. Doel, w’aarvoor de eening is verstrekt. J) j „12.617.677,19 I „1.064.056,78 l Ver. „Juliana-Kin- derziekenhuis te ’s-Gravenhage”. N.V. Gemengd Be- Exploitatie driif H.T.M liinon. 30 Juni 1926 (Byl. 380). 25 April 1927(Bij 1.355), j 15April 1929 (Byl.219) j en 3 Maait 1930 (Bijl. 145). N.V. Bouwgrond Mij. „Ockenburgh”. Freule Elias Stich ting „Indisch V olks- leven.” er.„De Ambachts- j Verbouwing en ;hool te ’s-G raven- 4ge”. er. „’s-Grav. Vak- I Installatie chool v. meisjes”. Idem. 25 Febr. 1907 (Byl. 27) en 16 Sept 1907 (Bijl. 856). p 10.000,— 200.000,— 280.000,- 480.000,— 8) iBj uai, in ook i ot>z,ou is oeiaaia ten Date van net jaar ivöö. uitg a<* 350.000,— was op 31 December 1936 f 235.105,— uitgekeerd. Het restant ad f 114.895,— is in N.V. „Meer en Bosch”, My. tot Expl. van Onr. Goe deren. N.V. Bouw-enExpl. Maatschappij „Von- delstraat ’s-Grav.” Voor inrichting v. h. schoolgebouw in de Vijzelstraat met ambtswoning (in bruikleen gegeven). De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 3) n n n n n n n w n - 4) n n n n n n V^bl6ke° is’ dat"in 1936 °ok f 532’60 is ï,etaal(i te"n bate van het jaar 1935? Overneming gasbedrijf van de Noorsche Gasmaatschappij en daarna uitgevoerde uitbreidingswerken. Bouw en inrichting 6 April 1925 (Byl. 297). van een ziekenhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 107