Byiage 8 Grootboek B. In dit Grootboek vindt de inschrijving plaats van bepaalde, Inschrijvingen, reeds in omloop zijnde obligation der gemeente ’s-Gravenhage, VERSLAG van de Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Gemeenteschuld over 1936. zoodat op 31 December 1936 was ingeschreven f 3.091.000, bestaande uit f 3.052.000,a 4 f 18.000,a 4'A en f 21.000 a 3'/2 Van het totaal bedrag van f 3.091.000.is ingeschreven: door 63 particulieren tot een nominaal bedrag van f 241.500,— en door 23 instellingen 2.849.500, Het aantal inschrijvers vermeerderde in 1936 met 23. Onder de ingeschrevenen zijn 8 minderjarigen; 2 inschrijvingen zijn bezwaard met vruchtgebruik. Op 31 December 1940 is aflosbaar f 3.000,—, op 31 December Aflossing. 1941 f 2.926.000,op 31 December 1942 f 43.000,—, op 31 Decem ber 1943 f 6.500,op 31 December 1944 f 92.500,— en op 31 De cember 1945 f 20.000,—. Aan rente werd over 1936 uitgekeerd f 77.784,62; aan pro- Rente en visie aan daarvoor in aanmerking komende tusschenpersonen provisie, f 2.040,van het nominaal bedrag der ingeschreven kapitalen). Grootboek A. Dit Grootboek dient tot inschrijving van bepaalde, aan de Rentevoet en Gemeente geleende kapitalen. Van 1 Januari 1936 tot 9 October koers. 1936 gold een rente van 4 bij een koers van inschrijving van 100 van laatstgenoemden datum af werd de rente gehand haafd op 4 en de koers van inschrijving bepaald op 101 Op 1 Januari 1936 beliepen de inschrijvingen een Inschrijvingen, totaal bedrag vanf 1.397.000, in 1936 werd ingeschreven1.694.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 108