8 2 ver- Bijzonderheden bij inschrij vingen. Rente en af lossing. Uitgaven. Hoofden van rekening. Samenstelling der inschrij vingen. 10 obligatiën, 100 1000 1 t./m. 11 101 meer dan 1000 f 2.600.500,— 30 instellingen 2.324.000,— Bedoelde instellingen zijn: 4 pensioenfondsen, 5 fondsen met andere bestemming, 1 spoorwegmaatschappij, 4 levensverzeke ringmaatschappijen, 2 hypotheekbanken, 2 fabrieken, 1 instel ling voor handel en nijverheid, 3 instellingen van weldadigheid, 2 bij testament in het leven geroepen stichtingen, 2 vereeni- gingen, 2 polders, 1 kerkelijke gemeente en 1 industrieel bedrijf. Van de als eigenaar ingeschrevenen staan drie onder voogdij en twee onder eurateele. Twee van de ingeschrevenen (één in stelling en één particulier) hebben alleen de mantels hunner stukken ingeleverd. Over 1936 werd uitgekeerd aan rente f 229.548,68 en aan af lossing van uitgelote en aflosbaar gestelde obligatiën f 251.500, De kosten van de Grootboeken bedroegen over 1936 f 47,84. Bovendien werden de Grootboeken belast met een vergoeding inschrijving Deze inschrijvingen zijn gedaan door: 190 particulieren tot een nominaal bedrag van na inlevering daarvan. In 1936 werden 160 obligatiën, nl. 151 van f 1.000,en 9 van f 500,ingeschreven; het aantal door gehaalde obligatiën bedroeg 590 van f 1.000,en 6 van f 500, waarvan 251 van f 1.000,en 1 van f 500,als gevolg van plaats gehad hebbende uitloting en aflosbaarstelling. Door bemiddeling van de grootboekadministratie werden 704 obligatiën van de 4!6 %-leening van 1927, groot f 13.500.000, geconverteerd. Deze 704 obligatiën, elk groot f 1.000,werden omgewisseld tegen 703 obligatiën van f 1.000,en 2 obligatiën van f 500, Het aantal ingeschreven obligatiën verminderde dus per saldo met 439 van f 1.000,en vermeerderde met 3 van f 500, en bedroeg op 31 December 1936 5003, nl. 4846 van f 1.000,en 157 van f 500,vertegenwoordigende een nominaal kapitaal van f 4.924.500,d. i. 3,35 van de in obligatiën uitstaande Gemeentesehuld op dien datum. Het aantal hoofden van rekening vermeerderde met 7, minderde met 11 en bedroeg op 31 December 1936 220. Het totaal der inschrijvingen is als volgt samengesteld: 177 inschrijvingen van 33 2) 9 3) 1 inschrijving VERSLAG GROOTBOEKEN DER GEMEENTESCHULD. x) Waaronder 11 inschrijvingen van instellingen. 2) 11 3) 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 109