11 9 I2) 5 Het totaal aantal aangeslagenen bedroeg in de jaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36 onderscheidenlijk 15.267, 15.687 en 15.152. De cijfers over het belastingjaar 1934/35 hebben sedert het vorige verslag wijziging ondergaan. Ten aanzien van de gemeentefondsbelasting worden hierna de cijfers gegeven over de belastingjaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36 voor zoover tot 1 Januari 1937 bekend. Deze gegevens werden samengesteld uit door de administratie der Rijksbelas- tingen maandelijks verstrekte opgaven. Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met ontheffingen na reclame, wegens overlijden en verlaten van het Rijk, evenmin met afschrijvingen wegens onvermogen en oninbare posten. B. Belasting op vermakelijkheden. (Zie staten IV en V.) Staat IV geeft een overzicht van de opbrengst dezer belasting over de jaren 1934, 1935 en 1936. De totale zuivere opbrengst dezer belasting bedroeg over 1936 f 766.576,65 tegen f 719.529,50 over 1935 en f 763.578,71 over 1934. De opbrengst over het laatste jaar bedroeg alzoo ruim f 47.000,meer dan in 1935 of =*=6,5 over 1935 was de op brengst ruim f 44.000,of 5,8 lager dan in 1934. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. III. Gemeentefondsbelasting. Gemeente-opcenten. Bedrag. f Belasting jaar. Aantal aangeala- genen. Hoofdsom en opcenten. 1933/34 1934/35 1935/36 3.609.552 4.705.712 4.586.043 Hoofdsom. f 14.173.608,— 14.243.144,— 11.733.343 45 i 65 I 65 121 438 123 011 3) 134 429 I 2) f 10.564.056 9.537.432 7.147.300 Onder deze hoofdsom is begrepen f 128.081,over 1933/34, f 120.358, over 1934/35 en f 91.848,over 1935/36 wegens niet binnen deze gemeente wonende of gevestigde belastingplichtigen, van wie geen opcenten zijn geheven. 2) Hoofdsom en 30 opcenten. 3) De aanslag in de gemeentefondsbelasting wordt sedert 1 Mei 1935 op gelegd bij een belastbare som van f 750,Over de jaren 1933/34 en 1934/35 bedroeg deze som f 900,—. Hieruit valt de toeneming van het aantal aan geslagenen te verklaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 115