I 9 1 4? f ij v 6 De vermeerderde of verminderde opbrengst over de jaren 1934, 1935 en 1936 is als volgt te specificeeren: - I Aan entrée’s werd in 1934 in totaal betaald f 4.238.000,— tegen f 4.056.800,in 1935 en f 4.268.100,in 1936, alzoo over het laatste jaar rond f 211.300,meer. Staat V geeft een overzicht van het aantal door de Gemeente verstrekte of gewaarmerkte eigen toegangsbewijzen, met aan duiding van de soort van vermakelijkheden, waarvoor zij zijn afgegeven en verdeeld naar verschillende groepen van toegangs prijzen, terwijl de laatste kolom de zuivere opbrengst der ont vangen belasting gesplitst aangeeft. Aan de daling van de opbrengst der vermakelijkhedenbelas ting is thans een einde gekomen. Het aantal toegangsbewijzen voor de lagere rangen is aanmerkelijk gestegen en als gevolg daarvan is ook de opbrengst van deze categorie belangrijk hoo- ger. Het aantal afgegeven toegangsbewijzen voor de hoogere rangen daarentegen is achteruitgegaan, evenals de opbrengst daarvan. Men zou uit deze feiten kunnen afleiden, dat het hef fen van lagere entreeprijzen niet tot vermindering van de op brengst behoeft te leiden. Uit de cijfers voor dit jaar blijkt althans het tegendeel. De vestiging van bioscopen met uur-voorstellingen tegen lage entree-prijzen, waarin actueele films worden vertoond, heeft blijkbaar grooten invloed op het bioscoopbezoek. De zui vere opbrengst der belasting van de bioscopen was dan ook in 1936 f 37.671,— hooger dan in 1935. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. 1.468,— 6.551,— 9.523,— 5.678,— 32.850,— tl w 911,— voor -4- 10.455, 10.322,— 881,— Van 1983 op 1934. Van 1985 op 1936. 5.966,— 102,— Van 1934 op 1935. f 35.144,— 10.148,— 284,— 4.105,— 10.812,— tl f 37.671,- a ft Voor de cijfers over het belastingjaar 1933 wordt verwezen naar het vorige verslag. f 26.934,— o A. bioscopen sportwedstrijden tooneelvoorstellingen. con certen, dansinrichtingen en tentoonstellingen variété’s en kermisvermake lijkheden vereenigingen 15. oppervlaktebelasting café’s met muziek enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 116