9 8 3e. E. Ie. 2e. Opcenten geheven op de dividend- en tantièmebelasting. (Zie staat IX.) voor aan asphaltstraten van twee jaren volgens dezelfde ongewijzigde grondslagen en naar een gelijk heffingspercentage geheven. De hoogere op brengst is vrijwel uitsluitend het gevolg van nieuwbouw. Het totaal der kohieren van de geheven belasting en rechten steeg sedert 1927 met rond f 1.588.000,of circa 103 de toe neming over het laatste jaar bedroeg rond f 68.500,of circa 2,2 Het aantal belastbare perceelen steeg van 45.026 in 1927 tot 74.492, alzoo met 29.466 of circa 65 over het laatste jaar was die vermeerdering 972 perceelen of ±1,3 Het aantal perceelen beneden f 200,belastbare opbrengst daalde met 293. De zuivere opbrengst aan straatbelasting en rechten bedroeg over 1927 onderscheidenlijk rond f 1.465.800,— en f 65.600,— en over 1936 onderscheidenlijk rond f 3.017.900,en f 89.800,—. De hoogere opbrengst en de vermeerdering van het aantal perceelen in 1934 en 1935 is hoofdzakelijk het gevolg van wijzi gingen in de heffingsverordening, o.a. de verhooging van het verhoudingscijfer van 2 tot 2,5 in 1934 en volgende jaren; en met ingang van het belastingjaar 1935 het belastbaar stellen van perceelen beneden f 200,belastbare opbrengst en het ver anderen van halve in heele belasting voor perceelen met minder dan f 200,belastbare opbrengst per woning. Staat VIII geeft een beeld van de belastbare perceelen voor de straatbelasting, gerangschikt in 13 groepen naar de belast bare opbrengst en het bedrag der belasting voor iedere groep op 1 Januari 1936. Uit dezen staat blijkt voor hoeveel perceelen groepsgewijs verschuldigd is: de normale belasting; de belasting, verhoogd met 15 gelegen perceelen; der belasting, wanneer slechts één der voorzieningen (aanleg en onderhoud, verlichting, afvoer van water en vuil) voor rekening der Gemeente komt. Staat IX geeft een overzicht van de opbrengst van de ten bate der Gemeente geheven opcenten op de hoofdsom der dividend- en tantièmebelasting, over de boekjaren 1921 tot en met 1935. Het aantal aanslagen over het boekjaar 1934 bedroeg 717 en VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 118